Browsing Lao translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Lao guidelines.
110 of 43 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (ເອກະສານໂຄງການ ອູບັນຕູ)
Translated and reviewed by Anousak on 2008-12-29
Located in desktop-effects/C/desktop-effects-C.omf:6(creator) desktop-effects/C/desktop-effects-C.omf:7(maintainer)
2.
Visual Effects
ບັນດາລູກຫລິ້ນ
Translated and reviewed by Os555 on 2008-07-04
Located in desktop-effects/C/desktop-effects-C.omf:8(title) desktop-effects/C/desktop-effects.xml:15(title)
3.
2008-02-16
16-02-2008
Translated and reviewed by Touy on 2008-07-03
Located in desktop-effects/C/desktop-effects-C.omf:9(date)
4.
Information on desktop, window and other visual effects
ຂໍ້ມູນເທິງໜ້າ ເເດສທອບ, ວິນໂດ້ ແລະ ບັນດາລູກຫລິ້ນອື່ນໆ
Translated and reviewed by Anousak on 2008-12-29
Located in desktop-effects/C/desktop-effects-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
ກຽດຕິຄຸນ ແລະ ລິຂະສິດ
Translated and reviewed by Anousak on 2008-12-22
Located in desktop-effects/C/desktop-effects.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
ເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ຮັບການເບີ່ງແຍງ ໂດຍພາກສ່ວນ ທີມງານ ເອກະສານຂອງ Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). ສຳລັບລາຍຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ປະກອບສ່ວນ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ນີ້ <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">ຫນ້າສຳລັບຜູ້ປະກອບສ່ວນ</ulink>
Translated and reviewed by Os555 on 2008-07-04
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
ເອກະສານສະບັບນີ້ ໄດ້ເຮັດຂື້ນພາຍໃຕ້ ການລິເລີ່ມຮ່ວມກັບ ລິຂະສິດຂອງ ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA)
Translated and reviewed by Anousak on 2008-12-22
Located in desktop-effects/C/desktop-effects.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
ທ່ານມີອິດສະລະໃນການປ່ຽນແປງ, ສານຕໍ່, ແລະ ສົ່ງເສີມເອກະສານຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາສາໂປຣແກຣມອູບັນທູ ໃຫ້ດີຂື້ນ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລິຂະສິດນີ້. ການເຮັດວຽກຂອງຄຳສັ່ງທີ່ມາຈາກບ່ອນອື່ນທັງຫມົດຈຳຕ້ອງໄດ້ ນອນພາຍໃຕ້ລິຄະສິດນີ້.
Translated and reviewed by Anousak on 2008-12-22
Located in desktop-effects/C/desktop-effects.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
ເອກະສານນີ້ແມ່ນອອກແຈກຢາຍໂດຍຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດ, ແຕ່ບໍມີການຮັບປະກັນໃດໆ; ປາດສະຈາກການຮັບປະກັນເປັນເງື່ອນໄຂວ່າຂາຍໄດ້ ຫລື ເຫມາະສົມສຳລັບຈຸດປະສົງໃດໂດຍສະເພາະດັ່ງທີ່ໄດ້ບັນຍາຍໃນເອກະສານຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
Translated and reviewed by Anousak on 2008-12-22
Located in desktop-effects/C/desktop-effects.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
ສໍາເນຳລິຂະສິດຢູ່ທີ່ນີ້ : <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Anousak on 2008-12-22
110 of 43 results

This translation is managed by ທີມງານເພື່ອພັດທະນາ ພາສາ ລາວ ອຸບັນຕູ / Ubuntu Lao Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anousak, Os555, Touy, devsmudger.