Browsing Lao translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Lao guidelines.
110 of 129 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (ເອກະສານໂຄງການ ubuntu)
Translated and reviewed by The_bou on 2008-08-02
Located in basic-commands/C/basic-commands-C.omf:6(creator) basic-commands/C/basic-commands-C.omf:7(maintainer)
2.
Basic Commands
ຄຳສັ່ງ ພື້ນຖານ
Translated and reviewed by w4rlock on 2008-07-08
3.
2006-09-07
2006-09-07
Translated and reviewed by The_bou on 2008-08-02
Located in basic-commands/C/basic-commands-C.omf:9(date)
4.
Placeholder.
ເຂດກັກເກັບ
Translated and reviewed by The_bou on 2008-08-02
Located in basic-commands/C/basic-commands-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
ຜູ້ຈັດທຳແລະລິຂະສິດ
Translated and reviewed by The_bou on 2008-08-02
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
ເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ຮັບການເບີ່ງແຍງ ໂດຍພາກສ່ວນ ທີມງານ ເອກະສານຂອງ Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). ສຳລັບລາຍຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ປະກອບສ່ວນ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ນີ້ <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">ຫນ້າສຳລັບຜູ້ປະກອບສ່ວນ</ulink>
Translated and reviewed by w4rlock on 2008-07-08
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
ເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ເຮັດຂື້ນພາຍໃຕ້ການເລີ່ມຕົ້ນຮ່ວມກັນກັບລິຄະສິດຂອງ ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA)
Translated and reviewed by The_bou on 2008-08-02
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
ທ່ານມີຄວາມອິດສະລະໃນການປ່ຽນແປງ,ຈັດຫາໃສ່,ແລະ ເຣັດເອກະສານຂອງແຫລ່ງຂໍ້ມູນພາສາໂປຣແກຣມອູບັນຕູໃຫ້ດີຂື້ນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລິຄະສິດນີ້.ການເຮັດວຽກຂອງຄຳສັ່ງທີ່ມາຈາກບ່ອນອື່ນທັງຫມົດຈຳຕ້ອງໄດ້ປ່ອຍວາງພາຍໃຕ້ລິຄະສິດນີ້.
Translated and reviewed by w4rlock on 2008-07-08
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
ເອກະສານນີ້ແມ່ນອອກແຈກຢາຍໂດຍຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດ, ແຕ່ບໍມີການຮັບປະກັນໃດໆ; ປາດສະຈາກການຮັບປະກັນເປັນເງື່ອນໄຂວ່າຂາຍໄດ້ ຫລື ເຫມາະສົມສຳລັບຈຸດປະສົງໃດໂດຍສະເພາະດັ່ງທີ່ໄດ້ບັນຍາຍໃນເອກະສານຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
Translated and reviewed by The_bou on 2008-08-02
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
ສາມາດນຳໃຊ້ລິຂະສິດໄດ້ທີ່ນີ້ : <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by The_bou on 2008-08-02
110 of 129 results

This translation is managed by ທີມງານເພື່ອພັດທະນາ ພາສາ ລາວ ອຸບັນຕູ / Ubuntu Lao Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: The_bou, w4rlock.