Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 34 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dự án biên soạn tài liệu cho Ubuntu)
Translated and reviewed by Nguyen Dinh Trung on 2007-11-22
Located in administrative/C/administrative-C.omf:6(creator) administrative/C/administrative-C.omf:7(maintainer)
2.
Administrative Tasks
Các tác vụ quản trị hệ thống
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-27
Located in administrative/C/administrative-C.omf:8(title) administrative/C/administrative.xml:15(title)
3.
2008-02-16
16-02-2008
Translated and reviewed by hoang448 on 2009-02-19
Located in administrative/C/administrative-C.omf:9(date)
4.
Learn how to work with administrative applications in Ubuntu.
Tìm hiểu cách làm việc với các ứng dụng quản trị trong Ubuntu.
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2010-11-26
Located in administrative/C/administrative-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Những người đóng góp và Giấy phép
Translated and reviewed by Nguyen Dinh Trung on 2007-11-22
Located in administrative/C/administrative.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Tài liệu này được duy trì bởi nhóm tài liệu Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Để biết danh sách các thành viên đóng góp, xem tại <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">danh sách thành viên đóng góp</ulink>
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-27
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Tài liệu này được phân phối với giấy phép Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-27
Located in administrative/C/administrative.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Bạn được quyền tự do chỉnh sửa, mở rộng và cải tiến các tài liệu mã nguồn của Ubuntu theo các điều khoản của giấy phép này. Tất cả các tài liệu xuất phát phải được phát hành theo cùng giấy phép.
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2007-08-17
Located in administrative/C/administrative.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Những tài liệu này được cung cấp với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích cho bạn, nhưng KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO; thậm chí không có sự đảm bảo bao hàm của KHẢ NĂNG KINH DOANH ĐƯỢC hay SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ NHƯ MÔ TẢ TRONG ĐIỀU KHOẢN TỪ BỎ TRÁCH NHIỆM.
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-27
Located in administrative/C/administrative.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Bản sao của giấy phép có thể tìm thấy ở đây: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-27
110 of 34 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lê Trường An, Nguyen Dinh Trung, Viet Hung, Vu Do Quynh, hoang448.