Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
514 of 34 results
5.
Credits and License
Kredite dhe Liçensimi
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
In upstream:
Kredite dhe Linçensimi
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in administrative/C/administrative.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Ky dokument mirëmbahet nga skuadra e dokumentimit të Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Për një listë të kontribuesve shikoni <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">listën e kontribuesve</ulink>
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Ky dokument është i liçensuar nga Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
In upstream:
Ky dokument është i licensuar nga Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in administrative/C/administrative.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Jeni i lirë të modifikoni, zgjeroni dhe të përmirësoni kodin e dokumentave të Ubuntu nën termat e kësaj liçense. Të gjitha punimet apo veprat e derivuara duhet të publikohen nën kushtet e po kësaj liçense.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
In upstream:
Jeni i lirë të modifikoni, zgjeroni dhe të përmirësoni kodin e dokumentave të Ubuntu nën termat e kësaj license. Të gjitha punimet apo veprat e derivuara duhet të publikohen nën kushtet e po kësaj license.
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in administrative/C/administrative.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Ky dokumentim shpërndahet me shpresën se do të jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; madje edhe pa garancinë e shprehur të TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATJES PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR SIÇ ËSHTË PËRSHKRUAR MË LART.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
In upstream:
Ky dokumentim shpërndahet me shpresën se do të jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; madje edhe pa garancinë e shprehur të TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATJES PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR SI ËSHTË PËRSHKRUAR MË LART.
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in administrative/C/administrative.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Një kopje e kësaj liçence gjendet këtu <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
11.
2004, 2005, 2006
2004, 2005, 2006
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
12.
Ubuntu Documentation Project
Projekti i Dokumentimit të Ubuntu
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in administrative/C/administrative.xml:15(ulink)
13.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
Canonical Ltd. dhe anëtarët e <placeholder-1/>
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in administrative/C/administrative.xml:15(holder)
14.
The Ubuntu Documentation Project
Projekti i Dokumentacionit të Ubuntu
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
In upstream:
Projekti i Dokumentimit të Ubuntu
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in administrative/C/administrative.xml:18(publishername)
514 of 34 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Matthew East, Vilson Gjeci.