Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 12 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Projekti i Dokumentimit të Ubuntu)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
In upstream:
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Projekti i Dokumentimit Ubuntu)
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in administrative/C/administrative-C.omf:6(creator) administrative/C/administrative-C.omf:7(maintainer)
5.
Credits and License
Kredite dhe Liçensimi
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
In upstream:
Kredite dhe Linçensimi
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in administrative/C/administrative.xml:3(title)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Ky dokument është i liçensuar nga Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
In upstream:
Ky dokument është i licensuar nga Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in administrative/C/administrative.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Jeni i lirë të modifikoni, zgjeroni dhe të përmirësoni kodin e dokumentave të Ubuntu nën termat e kësaj liçense. Të gjitha punimet apo veprat e derivuara duhet të publikohen nën kushtet e po kësaj liçense.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
In upstream:
Jeni i lirë të modifikoni, zgjeroni dhe të përmirësoni kodin e dokumentave të Ubuntu nën termat e kësaj license. Të gjitha punimet apo veprat e derivuara duhet të publikohen nën kushtet e po kësaj license.
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in administrative/C/administrative.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Ky dokumentim shpërndahet me shpresën se do të jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; madje edhe pa garancinë e shprehur të TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATJES PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR SIÇ ËSHTË PËRSHKRUAR MË LART.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
In upstream:
Ky dokumentim shpërndahet me shpresën se do të jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; madje edhe pa garancinë e shprehur të TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATJES PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR SI ËSHTË PËRSHKRUAR MË LART.
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in administrative/C/administrative.xml:8(para)
14.
The Ubuntu Documentation Project
Projekti i Dokumentacionit të Ubuntu
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
In upstream:
Projekti i Dokumentimit të Ubuntu
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in administrative/C/administrative.xml:18(publishername)
25.
Select the user who is to be given administrative access and press <guibutton>Properties</guibutton>
Zgjidhni përdoruesin që dëshironi t'i jepni të drejtë administruese dhe klikoni <guibutton>Parametrat</guibutton>
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
In upstream:
Zgjidhni përdoruesin të cilit do t'i jepet hyrje administrative dhe shtypni <guibutton>Parametrat</guibutton>
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in administrative/C/administrative.xml:33(para)
26.
Select the <guilabel>User Privileges</guilabel> tab
Zgjidhni tabelën <guilabel>Privilegjet e Përdoruesit</guilabel>b
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
In upstream:
Zgjidhni tabelën <guilabel>Privilegjet e Përdoruesit</guilabel>
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in administrative/C/administrative.xml:36(para)
27.
Check the box next to <guilabel>Administer the system</guilabel> and press <guibutton>OK</guibutton>
Klikoni kutinë pranë <guilabel>Administro sistemin</guilabel> dhe klikoni <guibutton>OK</guibutton>
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
In upstream:
Kliko në kutinë pranë <guilabel>Administro sistemin</guilabel> dhe kliko <guibutton>OK</guibutton>
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-28
Located in administrative/C/administrative.xml:39(para)
28.
Using sudo at the command line
Duke përdorur sudo në rreshtin e komandave
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
In upstream:
Të përdorësh sudo në linjën e komandave
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-28
Located in administrative/C/administrative.xml:45(title)
110 of 12 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Matthew East, Vilson Gjeci.