Translations by Matej Duman

Matej Duman has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

122 of 22 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
2007-11-23
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dokumentačný projekt Ubuntu)
2.
Administrative Tasks
2007-11-23
Správcovské úlohy
5.
Credits and License
2007-11-23
Poďakovanie a licencia
15.
For security reasons, administrative tasks in Ubuntu can only be performed by users with special administrative privileges.
2007-11-23
Z bezpečnostných dôvodov môžu byť správcovské úlohy v Ubuntu uskutočňované len používateľmi so špeciálnymi správcovskými privilégiami.
16.
Administrative access can be given to individual users, who can use the <ulink type="help" url="man:sudo">sudo</ulink> command to perform administrative tasks. The first user account you created on your system during installation will, by default, be able to perform administrative tasks.
2008-04-09
Správcovský prístup môžu získať jednotlivý používatelia, ktorí na vykonávanie správcovských úloh budú spravidla používať príkaz <ulink type="help" url="man:sudo">sudo</ulink>. Prvé používateľské konto, ktoré vytvoríte vo vašom systéme počas inštalácie bude mať automaticky povolené vykonávanie správcovských úloh.
20.
For more information on the <application>sudo</application> program and the absence of a root user in Ubuntu, read the <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">sudo page</ulink> on the Ubuntu wiki.
2007-11-23
Pre viac informácií o programe <application>sudo</application> a absencii užívateľa root v Ubuntu si prečítajte <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">stránku o sudo</ulink> na wiki Ubuntu.
21.
Giving administrative access to a user
2007-11-23
Pridanie správcovského oprávnenia používateľovi
22.
You can restrict and enable administrative (sudo) access to users with the <ulink type="help" url="ghelp:users-admin">Users and Groups application</ulink>:
2007-11-23
Obmedziť a povoliť správcovské oprávnenie (sudo) pre jednotlivých používateľov môžete prostredníctvom aplikácie <ulink type="help" url="ghelp:users-admin">Používatelia a skupiny</ulink>:
23.
Press <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Administration</guimenuitem><guimenuitem>Users and Groups</guimenuitem></menuchoice>
2007-09-29
Vyberte <menuchoice><guimenu>Systém</guimenu><guimenuitem>Správa</guimenuitem><guimenuitem>Používatelia a skupiny</guimenuitem></menuchoice>
25.
Select the user who is to be given administrative access and press <guibutton>Properties</guibutton>
2007-11-23
Zvoľte používateľa, ktorému chcete udeliť správcovské oprávnenia a stlačte <guibutton>Vlastnosti</guibutton>
26.
Select the <guilabel>User Privileges</guilabel> tab
2007-09-29
Vyberte kartu <guilabel>User privileges</guilabel>
2007-09-29
Vyberte kartu <guilabel>User privileges</guilabel>
2007-09-29
Vyberte kartu <guilabel>User privileges</guilabel>
27.
Check the box next to <guilabel>Administer the system</guilabel> and press <guibutton>OK</guibutton>
2007-09-29
Označte políčko vedľa položky <guilabel>Administer the system</guilabel> s stlačte <guibutton>OK</guibutton>
2007-09-29
Označte políčko vedľa položky <guilabel>Administer the system</guilabel> s stlačte <guibutton>OK</guibutton>
28.
Using sudo at the command line
2007-09-29
Používanie sudo v príkazovom riadku
29.
To use sudo whilst using the command line (<menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Accessories</guimenuitem><guimenuitem>Terminal</guimenuitem></menuchoice>), simply type <userinput>sudo</userinput> before the command you wish to run. Sudo will then prompt you for your password.
2007-11-23
Na použitie sudo počas práce v príkazovom riadku (<menuchoice><guimenu>Aplikácie</guimenu><guimenuitem>Príslušenstvo</guimenuitem><guimenuitem>Terminál</guimenuitem></menuchoice>) jednoducho napíšte <userinput>sudo</userinput> pred príkaz, ktorý si prajete spustiť. Sudo vás potom vyzve na zadanie vášho hesla.
31.
To use a <emphasis>root</emphasis> terminal, type <command>sudo -i</command> at the command line.
2007-09-29
Na použitie <emphasis>root</emphasis> terminálu zadajte v príkazovom riadku <command>sudo -i</command>.
32.
To show a graphical password prompt, type <command>gksudo</command> at the command line, followed by the command you wish to run.
2007-09-29
Na zobrazenie grafickej výzvy na zadanie hesla napíšte v príkazovom riadku <command>gksudo</command> a za tým príkaz, ktorý si prajete spustiť.
33.
Be careful when using sudo; you might damage your system if you type the wrong command! As a general rule, only use sudo when absolutely necessary.
2007-09-29
Pri používaní sudo buďte opatrní: zadaním nesprávneho príkazu si môžete poškodiť systém! Ako všeobecné pravidlo platí, že používajte sudo iba keď to nevyhnutne potrebné.
2007-09-29
Pri používaní sudo buďte opatrní: zadaním nesprávneho príkazu si môžete poškodiť systém! Ako všeobecné pravidlo platí, že používajte sudo iba keď to nevyhnutne potrebné.
2007-09-29
Pri používaní sudo buďte opatrní: zadaním nesprávneho príkazu si môžete poškodiť systém! Ako všeobecné pravidlo platí, že používajte sudo iba keď to nevyhnutne potrebné.