Translations by Paulius Venckus

Paulius Venckus has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

133 of 33 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
2008-06-04
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu dokumentacijos projektas)
2.
Administrative Tasks
2008-06-04
Administracinės užduotys
3.
2008-02-16
2008-06-04
2008-02-16
4.
Learn how to work with administrative applications in Ubuntu.
2008-06-04
Sužinokite kaip dirbti Ubuntu su administracinėmis programomis.
5.
Credits and License
2008-06-04
Padėkos ir licencija
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
2008-06-04
Šį dokumentą prižiūri ir tvarko Ubuntu dokumentacijos komanda (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Prisidėjusių žmonių sąrašą galite pamatyti <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">jų puslapyje</ulink>
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
2008-06-04
Šis dokumentas sukurtas prieinamu pagal Creative Commons ShareAlike 2.5 licenciją (CC-BY-SA).
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
2008-06-04
Galite nevaržomai keisti, plėsti ir tobulinti Ubuntu dokumentacijos pirminį tekstą pagal šios licencijos sąlygas. Visi neoriginalūs darbai turi būti išleisti pagal šią licenciją.
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
2008-06-04
Šis dokumentas platinamas tikintis, kad jis bus naudingas, tačiau BE JOKIOS GARANTIJOS; net be garantijos, nustatytos TINKAMUMUI PREKYBAI ,AR TINKAMUMUI KONKREČIAI PASKIRČIAI KAIP APRAŠYTA PASIŽADĖJIME.
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
2008-06-04
Šios licenzijos kopija yra prieinama čia: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike licencija</ulink>.
11.
2004, 2005, 2006
2008-06-04
2004, 2005, 2006
12.
Ubuntu Documentation Project
2008-06-04
Ubuntu dokumentacijos projektas
13.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
2008-06-04
Canonical Ltd. ir <placeholder-1/> nariai
14.
The Ubuntu Documentation Project
2008-06-04
Ubuntu dokumentacijos projektas
15.
For security reasons, administrative tasks in Ubuntu can only be performed by users with special administrative privileges.
2008-06-04
Saugumo sumetimais, Ubuntu administracinės užduotys gali būti vykdomos tik specialias administratoriaus teises turinčių vartotojų.
16.
Administrative access can be given to individual users, who can use the <ulink type="help" url="man:sudo">sudo</ulink> command to perform administrative tasks. The first user account you created on your system during installation will, by default, be able to perform administrative tasks.
2008-06-04
Administracinės teisės gali būti suteiktos individualiems vartotojams, kurie gali naudoti <ulink type="help" url="man:sudo">sudo</ulink> komandą, administracinių užduočių vykdymui. Prima paskyra sukurta Jūsų sistemoje diegimo metu, pagal nutylėjimą turės galimybę vykdyti administracines užduotis.
17.
When you run an application that requires administrative privileges, you will be asked to enter your user password. This ensures that rogue applications cannot damage your system, and serves as a reminder that you are about to perform administrative actions which require you to be careful!
2008-06-04
Kaip paleidžiate programą kuri reikalauja administracinių teisių, būsite paprašytas įvesti savo vartotojo slaptažodį. Tai užtikrina kad žalingos programos, nepažeis Jūsų sistemos, ir veikia kaip priminimas kad Jūs ketinate vykdyti administracines užduotis kurios reikalauja Jūsų atsargumo!
18.
All of the default graphical configuration tools in Ubuntu already use sudo, so they will prompt you for your password if needed.
2008-06-04
Visi standartiniai grafiniai Ubuntu konfigūravimo įrankiai jau naudoja sudo, taigi juos paleidžiant, esant reikalui Jūs būsite paprašyti savo slaptažodžio.
19.
Each time you type your password, the system remembers it for 15 minutes so that you do not have to type it again.
2008-06-04
Kiekvieną kartą Jums įvedant slaptažodį, sistema jį prisimins 15 minučių, taigi Jums nereiks jo nurodyti pakartotinai.
20.
For more information on the <application>sudo</application> program and the absence of a root user in Ubuntu, read the <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">sudo page</ulink> on the Ubuntu wiki.
2008-06-04
Daugiau informacijos apie <application>sudo</application> programą ir root naudotojo trūkumą Ubuntu, perskaitykite <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">sudo puslapis</ulink> Ubuntu wiki.
21.
Giving administrative access to a user
2008-06-04
Administracinių teisių suteikimas vartotojui
22.
You can restrict and enable administrative (sudo) access to users with the <ulink type="help" url="ghelp:users-admin">Users and Groups application</ulink>:
2008-06-04
Jūs galite apriboti arba įgalinti (sudo) priėjimą vartotojams pasinaudoję <ulink type="help" url="ghelp:users-admin">Naudotojų ir Grupių Nustatymai programą</ulink>:
23.
Press <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Administration</guimenuitem><guimenuitem>Users and Groups</guimenuitem></menuchoice>
2008-06-04
Paspauskite <menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guimenuitem>Administravimas</guimenuitem><guimenuitem>Naudotojų ir grupių nustatymai</guimenuitem></menuchoice>
24.
Press <guibutton>Unlock</guibutton> and enter your password
2008-06-04
Spauskite <guibutton>Atrakinti</guibutton> ir įveskite savo slaptažodį
25.
Select the user who is to be given administrative access and press <guibutton>Properties</guibutton>
2008-06-04
Pasirinkite vartotoją kuriam bus suteiktos administracinės teisės ir spauskite <guibutton>Savybės</guibutton>
26.
Select the <guilabel>User Privileges</guilabel> tab
2008-06-04
Pasirinkite <guilabel>Naudotojų privilegijos</guilabel>
27.
Check the box next to <guilabel>Administer the system</guilabel> and press <guibutton>OK</guibutton>
2008-06-04
Pažymėkite lauką šalia <guilabel>Administruoti sistemą</guilabel> ir spauskite <guibutton>Gerai</guibutton>
28.
Using sudo at the command line
2008-06-04
Sudo naudojimas komandinėje eilutėje
29.
To use sudo whilst using the command line (<menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Accessories</guimenuitem><guimenuitem>Terminal</guimenuitem></menuchoice>), simply type <userinput>sudo</userinput> before the command you wish to run. Sudo will then prompt you for your password.
2008-06-04
Panaudoti Sudo whilst naudojant komandinę eilutę (<menuchoice><guimenu>Programos</guimenu><guimenuitem>Reikmenys</guimenuitem><guimenuitem>Terminalas</guimenuitem></menuchoice>), paprasčiausiai įveskite <userinput>sudo</userinput> prieš komandą kurią norite paleisti. Tuomet Sudo paprašys Jūsų slaptažodžio.
30.
Sudo will remember your password for a set amount of time; by default this is 15 minutes, but can be changed. This feature was designed to allow users to perform multiple administrative tasks without being asked for a password each time.
2008-06-04
Sudo prisimins Jūsų slaptažodį nustatytą laiko tarpą; pagal nutylėjimą tai yra 15 min, bet gali būti pakeistas. Ši savybė buvo sukurta tam kad leisti vartotojams vykdyti kartotines administracines užduotis nenurodant slaptažodžio kiekvieną kartą.
31.
To use a <emphasis>root</emphasis> terminal, type <command>sudo -i</command> at the command line.
2008-06-04
<emphasis>root</emphasis> terminalo naudojimui, komandinėje eilutėje įveskite <command>sudo -i</command>.
32.
To show a graphical password prompt, type <command>gksudo</command> at the command line, followed by the command you wish to run.
2008-06-04
Grafinio slaptažodžio užklausimo rodymui, komandinėje eilutėje įveskite <command>gksudo</command>, pradžioje kartu su komanda kurią norite paleisti.
33.
Be careful when using sudo; you might damage your system if you type the wrong command! As a general rule, only use sudo when absolutely necessary.
2008-06-04
Būkite atsargus kai naudojate sudo; galite pažeisti savo sistemą įvedę klaidingą komandą! Kaip pagrindinė taisyklė, naudokite sudo visiškai būtina.