Browsing Lao translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Lao guidelines.
110 of 59 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (ເອກະສານໂຄງການ ubuntu)
Translated and reviewed by w4rlock on 2008-07-07
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu-C.omf:6(creator) about-ubuntu/C/about-ubuntu-C.omf:7(maintainer)
2.
About Ubuntu
ກ່ຽວກັບອູບຸນຕູ
Translated and reviewed by devsmudger on 2008-07-04
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu-C.omf:8(title)
3.
2006-09-07
໒໐໐໖-໐໙-໐໗
Translated and reviewed by devsmudger on 2008-07-04
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu-C.omf:9(date)
4.
An introduction to the background and philosophy of the Ubuntu operating system.
ການແນະນຳເລື່ອງຄວາມເປັນມາແລະຫລັກການຂອງລະບົບປະຕິບັດການອູບັນຕູ
Translated and reviewed by w4rlock on 2008-07-24
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu-C.omf:11(description)
5.
@@image: '../../libs/img/ubuntuheader.png'; md5=065318fd00e1fe85f3c168dbf6919c57
When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
(no translation yet)
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:22(None)
6.
Ubuntu - Linux for Human Beings!
ອູບັນຕູ - ລີນຸກສຳລັບທຸກຄົນ
Translated and reviewed by w4rlock on 2008-07-24
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:14(title)
7.
Credits and License
ຜູ້ຈັດທຳແລະລິຂະສິດ
Translated and reviewed by w4rlock on 2008-07-24
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:3(title)
8.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
ເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ຮັບການເບີ່ງແຍງ ໂດຍພາກສ່ວນ ທີມງານ ເອກະສານຂອງ Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). ສຳລັບລາຍຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ປະກອບສ່ວນ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ນີ້ <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">ຫນ້າສຳລັບຜູ້ປະກອບສ່ວນ</ulink>
Translated and reviewed by devsmudger on 2008-07-04
9.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
ເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ເຮັດຂື້ນພາຍໃຕ້ການລິເລີ່ມຮ່ວມກັນກັບລິຄະສິດຂອງ ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA)
Translated and reviewed by w4rlock on 2008-07-07
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:5(para)
10.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
ທ່ານມີຄວາມອິດສະລະໃນການປ່ຽນແປງ,ຈັດຫາໃສ່,ແລະ ເຣັດເອກະສານຂອງແຫລ່ງຂໍ້ມູນພາສາໂປຣແກຣມອູບັນຕູໃຫ້ດີຂື້ນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລິຄະສິດນີ້.ການເຮັດວຽກຂອງຄຳສັ່ງທີ່ມາຈາກບ່ອນອື່ນທັງຫມົດຈຳຕ້ອງໄດ້ປ່ອຍວາງພາຍໃຕ້ລິຄະສິດນີ້.
Translated and reviewed by w4rlock on 2008-07-07
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:6(para)
110 of 59 results

This translation is managed by ທີມງານເພື່ອພັດທະນາ ພາສາ ລາວ ອຸບັນຕູ / Ubuntu Lao Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: devsmudger, w4rlock.