Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with Software Properties trunk series template software-properties.

14 of 4 results
11.
Every two days
Mỗi hai ngày
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2010-10-12
In upstream:
Hằng hai ngày
Suggested by Tran The Trung on 2007-03-20
Located in ../softwareproperties/qt/SoftwarePropertiesQt.py:212 ../data/gtkbuilder/main.ui.h:13
13.
Every two weeks
Mỗi hai tuần
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2010-10-12
In upstream:
Hằng hai tuần
Suggested by Tran The Trung on 2007-03-20
Located in ../softwareproperties/qt/SoftwarePropertiesQt.py:214 ../data/gtkbuilder/main.ui.h:15
14.
Every %s days
Mỗi %s ngày
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2010-10-12
In upstream:
Hằng %s ngày
Suggested by Tran The Trung on 2007-03-20
Located in ../softwareproperties/qt/SoftwarePropertiesQt.py:221 ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:313
20.
<p><b>Enter the complete APT line of the<br /> repository that you want to add as source</b></p><p>The APT line includes the type, location and components of a repository,<br /> for example <i>"%s"</i>.</p>
L10N: the example is of the format: deb http://ftp.debian.org sarge main
<p><b>Hãy nhập toàn dòng APT của kho cần thêm</b></p><p>Dòng APT chứa kiểu, vị trí và thành phần của kho. Ví dụ <i>"%s"</i>.</p>
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-08-10
In upstream:
<big><b>Hãy nhập toàn dòng APT của kho cần thêm</b></big>

Dòng APT chứa kiểu, địa điểm và nội dung của kho. Lấy thí dụ, <i>"deb http://ftp.debian.org sarge main"</i>. Bạn có thể tìm mô tả chi tiết của cú pháp này trong tài liệu hướng dẫn.
Suggested by Tran The Trung on 2007-08-22
Located in ../softwareproperties/kde/SoftwarePropertiesKDE.py:653
14 of 4 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lê Hoàng Phương, Lê Trường An, Phan Trọng Khanh, Tran Anh Tuan, Tran The Trung, Trung Ngô, Vu Do Quynh, bautroibaola.