Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with Software Properties trunk series template software-properties.

110 of 99 results
1.
Configure the sources for installable software and updates
Cấu hình các nguồn cài đặt phần mềm và các cập nhật
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2011-07-31
Located in ../data/software-properties-gtk.desktop.in.h:2 ../data/software-properties-gtk.appdata.xml.in.h:2 ../data/software-properties-qt.desktop.in.h:2
2.
Software Sources
Nguồn phần mềm
Translated and reviewed by bautroibaola on 2009-01-22
Located in ../data/software-properties-qt.desktop.in.h:1 ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:796 ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:815
3.
You need to be root to run this program
Phải là người chủ để chạy chương trình này.
Translated by Tran The Trung on 2007-08-22
Located in ../software-properties-gtk:81
4.
<i>To improve the user experience of Ubuntu please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Ubuntu project on a weekly basis.

The results are used to improve the support for popular applications and to rank applications in the search results.</i>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<i>Để cải thiện trải nghiệm của người dùng về Ubuntu, vui lòng tham gia vào cuộc điều tra tính phổ biến. Nếu bạn tham gia thì danh sách các phần mềm bạn đã cài đặt và tần suất bạn sử dụng sẽ được thu thập và gửi nặc danh đến dự án Ubuntu mỗi tuần.

Những kết quả thu thập được sẽ được dùng để cải thiện việc hỗ trợ cho các ứng dụng phổ biến và giúp xếp hạng ứng dụng trong danh sách kết quả tìm kiếm.</i>
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-08-10
Located in ../softwareproperties/distro.py:28
5.
<i>To improve the user experiece of Debian please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Debian project.

The results are used to optimise the layout of the installation CDs.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<i>Để cải thiện trải nghiệm của người dùng về Debian, vui lòng tham gia vào cuộc điều tra tính phổ biến. Nếu bạn tham gia thì danh sách các phần mềm bạn đã cài đặt và tần suất bạn sử dụng sẽ được thu thập và gửi nặc danh đến dự án Debian mỗi tuần.

Những kết quả thu thập được sẽ được dùng để tối ưu cấu trúc các CD cài đặt.</i>
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-08-10
Located in ../softwareproperties/distro.py:37
6.
Submit the list of installed software and how often it is is used to the distribution project.
Gửi danh sách các phần mềm cài đặt và tần suất sử dụng tới dự án phân phối.
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-08-10
Located in ../softwareproperties/distro.py:44
7.
Mirror
Máy chủ thay thế
Translated and reviewed by bautroibaola on 2009-01-22
Located in ../softwareproperties/qt/DialogMirror.py:63
8.
Testing Mirrors
Máy chủ ánh xạ thử nghiệm
Translated by Tran Anh Tuan on 2008-08-10
Reviewed by Phan Trọng Khanh on 2008-11-03
Located in ../softwareproperties/qt/DialogMirror.py:184 ../softwareproperties/qt/DialogMirror.py:185 ../softwareproperties/qt/DialogMirror.py:218
9.
Cancel
Hủy bỏ
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2008-11-03
Located in ../softwareproperties/qt/DialogMirror.py:184 ../softwareproperties/qt/DialogMirror.py:187 ../data/gtkbuilder/dialog-auth.ui.h:2
10.
Daily
Hằng ngày
Translated and reviewed by Tran The Trung on 2007-03-20
Located in ../softwareproperties/qt/SoftwarePropertiesQt.py:211 ../data/gtkbuilder/main.ui.h:12
110 of 99 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lê Hoàng Phương, Lê Trường An, Phan Trọng Khanh, Tran Anh Tuan, Tran The Trung, Trung Ngô, Vu Do Quynh, bautroibaola.