Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 62 results
1.
Restricted Drivers
Trình điều khiển không tự do
Translated and reviewed by Hoàng Đức Hiếu on 2007-04-06
Located in ../RestrictedManager/manager.glade.h:1 ../RestrictedManager/RestrictedManagerCommon.py:287 ../applications/kde/restricted-manager-kde.desktop.in.h:2
2.
the operating system
rather braindead fallback if 'lsb_release -is' fails
hệ điều hành
Translated and reviewed by Thien Pham on 2009-01-15
Located in ../RestrictedManager/core.py:287
3.
This driver is necessary to support the hardware, there is no free/open alternative.

If this driver is not enabled, the hardware will not function.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Trình điều khiển cần thiết để hổ trợ phần cứng, không có sự thay thế miễn phí.
Nếu như trình điều khiển không được kích hoạt thì phần cứng sẽ không hoạt động.
Translated and reviewed by Thien Pham on 2009-01-15
Located in ../RestrictedManager/core.py:609
4.
While this driver is mostly free, it relies on a piece of proprietary software to determine the channels your wireless card is permitted to use.

If this driver is not enabled, you will not be able to use your wireless card.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Trong khi trình điều khiển hầu hết là miễn phí, nó dựa và tính đọng quyền của phần mềm để quyết định kênh nào của thiết bị không dây được cho phép sử dụng.
Nếu trình điều khiển không được kích hoạt, bạn sẽ không thể sử dụng thiết bị không dây của mình.
Translated and reviewed by Thien Pham on 2009-01-16
Located in ../RestrictedManager/handlers/ipw3945.py:11
5.
Reconfiguring X.org video drivers is not possible: /etc/X11/xorg.conf is invalid or does not exist.
Không thể cấu hình lại trình điều khiển hiển thị X.org: tập tin /etc/X11/xor.conf không hợp lệ hoặc không tồn tại.
Translated and reviewed by Thien Pham on 2009-01-15
Located in ../RestrictedManager/handlers/xorg_driver.py:36
6.
This driver is required to fully utilise the 3D potential of NVIDIA graphics cards, as well as provide 2D acceleration of newer cards.

If you wish to enable desktop effects, this driver is required.

If this driver is not enabled, you will not be able to enable desktop effects and will not be able to run software that requires 3D acceleration, such as some games.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Trình điều khiển này cần có để sử dụng khả năng tăng tốc hiển thị 3 chiều của các thiết bị hiển thị của NVIDIA, cũng như khả năng tăng tốc hiển thị 2 chiều của các thiết bị hiển thị mới.

Nếu bạn muốn sử dụng các hiệu ứng hiển thị, bạn cần sử dụng trình điều khiển này.

Nếu trình điều khiển này không được kích hoạt, bạn sẽ không thể sử dụng các hiệu ứng hiển thị và không thể chạy các chương trình cần tăng tốc 3 chiều, như một số trò chơi.
Translated and reviewed by Thien Pham on 2009-01-15
Located in ../RestrictedManager/handlers/nvidia.py:11
7.
NVIDIA accelerated graphics driver
Trình điều khiển tăng tốc hiển thị của NVIDIA
Translated and reviewed by Hoàng Đức Hiếu on 2007-04-06
Located in ../RestrictedManager/handlers/nvidia.py:21
8.
NVIDIA accelerated graphics driver (legacy cards)
Trình điều khiển tăng tốc hiển thị của NVIDIA (dành cho thiết bị cũ)
Translated and reviewed by Hoàng Đức Hiếu on 2007-04-06
Located in ../RestrictedManager/handlers/nvidia.py:51
9.
NVIDIA accelerated graphics driver (latest cards)
Trình điều khiển tăng tốc hiển thị của NVIDIA (cho những card mới nhất)
Translated and reviewed by Thien Pham on 2009-01-15
Located in ../RestrictedManager/handlers/nvidia.py:62
10.
This driver is required to fully utilise the 3D potential of ATI graphics cards, as well as provide 2D acceleration of newer cards.
Trình điều khiển này cần có để sử dụng khả năng tăng tốc hiển thị 3 chiều của các thiết bị hiển thị của ATI, cũng như khả năng tăng tốc hiển thị 2 chiều của các thiết bị hiển thị mới.
Translated and reviewed by Hoàng Đức Hiếu on 2007-04-06
Located in ../RestrictedManager/handlers/fglrx.py:11
110 of 62 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hoàng Đức Hiếu, Thien Pham.