Translations by Hoàng Đức Hiếu

Hoàng Đức Hiếu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
4.
Could not parse "%s" as an integer
2007-04-06
Không thể phân tích "%s" thành một số nguyên.
5.
Did not understand trailing characters "%s" in string "%s"
2007-04-06
Không thể hiểu ký tự đuôi "%s" trong chuỗi "%s".
6.
Failed to parse message "%s" from dialog process
2007-04-06
Lỗi phân tích thông điệp "%s" từ tiến trình hội thoại.
8.
Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s
2007-04-06
Lỗi chạy "metacity-dialog" (hộp thoại) để hỏi về việc buộc kết thúc ứng dụng: %s
11.
Failed to open X Window System display '%s'
2007-04-06
Lỗi mở bộ trình bày Hệ thống Cửa sổ X "%s".
12.
Lost connection to the display '%s'; most likely the X server was shut down or you killed/destroyed the window manager.
2007-04-06
Mất liên kết với bộ trình bày "%s"; thường là do trình phục vụ X bị ngừng hoạt động hoặc bạn đã buộc chấm dứt hoạt động bộ quản lý cửa sổ.
13.
Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.
2007-04-06
Lỗi gõ/xuất nghiêm trọng %d (%s) trên bộ trình bày "%s".
14.
Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a binding
2007-04-06
Một chương trình khác đã dùng phím "%s" với phím bổ trợ "%x" làm tổ hợp.
15.
Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s
2007-04-06
Gặp lỗi khi khởi chạy "metacity-dialog" (hộp thoại) để in thông báo lỗi về lệnh: %s
2007-04-06
Gặp lỗi khi khởi chạy "metacity-dialog" (hộp thoại) để in thông báo lỗi về lệnh: %s
16.
No command %d has been defined.
2007-04-06
Không có lệnh "%d" nào được định nghĩa.
19.
Disable connection to session manager
2007-04-06
Vô hiệu hóa kết nối với bộ quản lý phiên làm việc
24.
Print version
2007-04-06
Hiển thị phiên bản
28.
Failed to restart: %s
2007-04-06
Lỗi khi khởi động lại: %s
64.
Metacity was compiled without support for verbose mode
2007-04-06
Metacity đã được biên dịch không hỗ trợ chế độ chi tiết.
285.
Roll Up Window
2007-04-06
Cuộn cửa sổ lên
286.
Unroll Window
2007-04-06
Cuộn cửa sổ xuống
287.
Keep Window On Top
2007-04-06
Giữ cửa sổ ở trên cùng
288.
Remove Window From Top
2007-04-06
Bỏ giữ cửa sổ ở trên cùng