Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 57 results
1.
Language
Ngôn ngữ
Translated and reviewed by zeratulbk on 2009-04-13
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:322 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:359 ../data/LanguageSelector.ui.h:21
2.
Support
(no translation yet)
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:216
3.
Could not install the selected language support
Không thể cài đặt các hỗ trợ của ngôn ngữ đã chọn
Translated and reviewed by zeratulbk on 2009-04-13
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:551
4.
This is perhaps a bug of this application. Please file a bug report at https://launchpad.net/bugs/bugs/+package/ against the 'language-selector' product.
Có lẽ đây là một lỗi của ứng dụng này. Xin vui lòng gửi báo cáo lỗi tại https://launchpad.net/bugs/bugs/+package/ để đối chiếu với sản phẩm "Lựa chọn ngôn ngữ".
Translated and reviewed by zeratulbk on 2009-04-13
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:541
5.
Could not install the full language support
Không thể cài đặt đầy đủ gói hỗ trợ ngôn ngữ
Translated and reviewed by zeratulbk on 2009-04-13
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:576 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:612 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:616
6.
Usually this is related to an error in your software archive or software manager. Check your software preferences in the menu "Adminstration".
Thông thường vấn đề này liên quan đến một lỗi trong lưu trữ phần mềm của bạn hoặc quản lý phần mềm của bạn. Kiểm tra lựa chọn ưu tiên phần mềm của bạn trong thực đơn "Quản trị".
Translated and reviewed by zeratulbk on 2009-04-13
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:573
7.
The list of available languages on the system has been updated.
FIXME: use self.runAsRoot() here
Danh sách các ngôn ngữ có sẵn trên hệ thống đã được cập nhật.
Translated and reviewed by zeratulbk on 2009-04-13
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:594
8.
The language support is not installed completely
Hỗ trợ ngôn ngữ không được cài đặt hoàn toàn
Translated and reviewed by zeratulbk on 2009-04-13
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:671
9.
Some translations or writing aids available for your chosen languages are not installed yet. Do you want to install them now?
Một số đoạn dịch hoặc chương trình hỗ trợ soạn thảo cho các ngôn ngữ mà bạn chọn chưa được cài đặt. Bạn có muốn cài đặt chúng bây giờ không?
Translated and reviewed by mrcuongnv on 2009-05-29
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:672
10.
_Remind Me Later
_Nhắc nhở lần sau
Translated and reviewed by zeratulbk on 2009-04-13
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:675
110 of 57 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Dương Thế Dũng, Lê Kiến Trúc, NGUYỄN Mạnh Hùng, mrcuongnv, zeratulbk.