Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Divehi guidelines.
110 of 138 results
1.
Games
ގޭމް
Translated by RosCore on 2009-05-22
Reviewed by Huxain on 2009-05-23
Located in games/C/games.xml:14(title)
2.
Credits and License
ކްރެޑިޓްސް އަދި ލައިސެންސް
Translated by RosCore on 2009-05-22
Reviewed by Huxain on 2009-05-23
Located in docs/games/C/games.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
މި ޑޮކުމެންޓޭޝަން މެއިންޓޭން ކުރަމުން ގެންދަނީ އުބުންޓޫ ގެ ޓީމް ގެ ފަރާތުން. (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam) . އެހީވެދޭ މީހުންގެ ލިސްޓް ބެލުމަށްޓަކައި <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink> ބައްލަވާ
Translated by RosCore on 2009-05-22
Reviewed by Huxain on 2009-05-23
Located in games/C/games.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
މި ޑޮކުމެންޓޭޝަން ހެދިފައިވަނީ ކްރިއޭޓިވް ކޮމަންސް ޝެއަރ އެލައިކް 2.5 ގެ ލައިސެންސްގެ ދަށުން .(CC-BY-SA).
Translated by RosCore on 2009-05-22
Reviewed by Huxain on 2009-05-23
Located in docs/games/C/games.xml:11(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
މި ޑޮކުމެންޓޭޝަން ބަދަލު ކޮށް،ކުރިޔަރުވާ އިތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ވާނީ މި ލައިސެންސް ގެ ގަވާއިދު ތަކުގެ ދަށުންނެވެ. އަދި ބަދަލުކޮށްފައި ވާ މަސެއްކަތްތަށް ވެސް ނެރެންވާނީ މި ލައިސެންސް ގެ ދަށުންނެވެ.
Translated by RosCore on 2009-05-22
Reviewed by Huxain on 2009-05-23
Located in docs/games/C/games.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
މި ޑޮކުމެންޓޭޝަން ނެރެވުނީ މީގެ ސަބަބުން އެހީ އެއް ވާނެކަމަށް ބެލެވިގެންނެވެ، ނަމަވެސ އެއްވެސް ވޮރެންޓީ އަކާ ނުލައެވެ. އަދި މީ ވަކި ކަމަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ވެސް ނެރެވިފައި ވާ ޑޮކުމެންޓޭޝަން އެއް ނޫނެވެ.
Translated by RosCore on 2009-05-22
Reviewed by Huxain on 2009-05-23
Located in docs/games/C/games.xml:20(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
ލައިސެންސްގެ ކޮޕީ އެއް މިތަނުން ލިބޭނެއެވެ: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated by RosCore on 2009-05-22
Reviewed by Huxain on 2009-05-23
Located in games/C/games.xml:19(para)
8.
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
(no translation yet)
Located in games/C/games.xml:24(year)
9.
Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project
ކެނޮނިކަލް އަދި އުބުންޓޫގެ ޑޮކުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ މެމްބަރުން.
Translated by RosCore on 2009-05-22
Reviewed by Huxain on 2009-05-23
Located in games/C/games.xml:25(holder)
10.
The Ubuntu Documentation Project
އުބުންޓޫ ޑޮކުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
Translated and reviewed by Huxain on 2009-05-23
Located in docs/games/C/games.xml:18(publishername)
110 of 138 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

No-one has contributed to this translation yet.