Browsing Frisian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Frisian guidelines.
110 of 11 results
2.
Credits and License
Kredieten en Lisentie
Translated and reviewed by Peter Hoogsteen on 2007-05-07
Shared:
Krediten en Lisinsje
Suggested by berend on 2008-11-03
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:3(title)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Dit dokumint is beskikber makke ûnder de Kreatieve Commons ShareAlike 2.5 Lisentie (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Peter Hoogsteen on 2007-05-07
Shared:
Dit dokumint is beskikber makke ûnder de Creative Commons ShareAlike 2.5 Lisinsje (CC-BY-SA).
Suggested by berend on 2008-11-03
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:5(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Jo binne frij om te bewurken, uitbreidsjen, en ferbetterjen fan de Ubuntu dokumintatie boarne kode ûnder de bepalingen fan dizze lisentie. Alle ôfgeleide wurken moatte frij joen wurde ûnder dizze lisentie.
Translated and reviewed by Peter Hoogsteen on 2007-05-07
Shared:
Jo binne frij om te bewurkjen, útwreidzjen, en ferbetterjen fan de Ubuntu dokumintaasje boarne kode ûnder de betingst fan dizze lisinsje. Alle ôfliede wurken moatte frij joen wurde ûnder dizze lisinsje.
Suggested by berend on 2008-11-03
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Dizze dokumentaasje is útbrocht yn de hoop dat it brûkber wêze sill, mar SÛNDER OANSPRAKELIKHEID; sûnder selfs de bedoelde oansprakelijkheid fan COMMERCIELISERING of OANPASSING FOAR IN SPECIFIEKE DOEL SA AS BESKRIUN YN DE DISCLAIMER.
Translated and reviewed by Peter Hoogsteen on 2007-05-07
Shared:
Dizze dokumintaasje is útbrocht yn de hope dat it brûkber wêze sil, mar SÛNDER OANSPRAAKLIKENS; sûnder sels de bedoelde oanspraaklikens fan KOMMERSJELISERING as OANPASSING FOAR IN SPESIFYK DOEL LYKAS BESKRIEAUN YN DE DISCLAIMER.
Suggested by berend on 2008-11-03
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:8(para)
11.
This section contains advice and help on working with files and folders.
Dit gedeelte jouwt rie en help oer wurkjen mei bestânden en triemmen.
Translated and reviewed by Peter Hoogsteen on 2007-05-07
Shared:
Dit diel jouwt advies en help oer wurkjen mei triemmen en mappen.
Suggested by berend on 2008-11-03
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:17(para)
13.
Dolphin File Management
Dolfyn Bestânden Organisearjen
Translated and reviewed by Peter Hoogsteen on 2007-09-05
Shared:
Dolfyn triem behear
Suggested by berend on 2008-11-03
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:37(ulink)
17.
Show hidden files or folders
Toan verstoppe bestânden of triemmen
Translated and reviewed by Peter Hoogsteen on 2007-09-05
Shared:
Ferburgen triemmen en mappen sjen litte
Suggested by berend on 2008-11-03
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:58(title)
18.
In <application>Konqueror</application> or <application>Dolphin</application>, use <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Hidden Files</guimenuitem></menuchoice> to toggle hidden files and folders.
Yn <application>Konqueror</application> of <application>Dolfyn</application>, brûk <menuchoice><guimenu>Byld</guimenu><guimenuitem>Toan Verstoppe Bestânden</guimenuitem></menuchoice> om te verstoppe bestânden of Triemmen te toanen of net.
Translated and reviewed by Peter Hoogsteen on 2007-09-05
Shared:
Yn <application>Konqueror</application> of <application>Dolfin</application>, brûk <menuchoice><guimenu>Byld</guimenu><guimenuitem>Ferburgen triemmen sjen litte</guimenuitem></menuchoice> om de ferburgen triemmen of mappen sjen te litten of net.
Suggested by berend on 2008-11-03
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:59(para)
20.
Using the program <application>Krename</application>, it is possible to rename multiple files according to a naming scheme which you define.
Mei de applikaasje <application>Kherneam</application> is it mooglik om meardere bestânden the herneamen folgens een beneamings-skema dy jo meitsje kinne.
Translated and reviewed by Peter Hoogsteen on 2007-09-05
Shared:
Mei de applikaasje <application>Krename</application> is it mooglik om meardere triemmen om te neamen neffens in omneamskema dy't jo meitsje kinne.
Suggested by berend on 2008-11-03
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:71(para)
21.
<application>Krename</application> can be easily installed with the <application>Adept Package Manager</application>. <application>Krename</application> is located in the <emphasis>Universe</emphasis> repositories. Refer to the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink>
<application>Kherneam</application> kin ienfâldig ynstallearre wurde mei de <application>Adept Pakketten Organisearder</application>. <application>Krename</application> is oanwezig yn de <emphasis>Universe</emphasis> opslachsysteem. Sjoch op <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Pakketten Organisearder</ulink>
Translated and reviewed by berend on 2008-04-25
In upstream:
<application>Kherneam</application> kin ienfâldig ynstallearre wurde mei de <application>Adept Pakketten Organisearder</application>. <application>Kherneam</application> is oanwezig yn de <emphasis>Universe</emphasis> opslagsysteem. Sjogg de <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Pakketten Organisearder</ulink>
Suggested by Peter Hoogsteen on 2007-09-05
Shared:
<application>Kherneam</application> kin ienfâldich ynstallearre wurde mei de <application>Adept Pakketten Organisearder</application>. <application>Krename</application> is oanwêzich yn de <emphasis>Universe</emphasis> opslachsysteem. Sjoch op <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept pakket behearder</ulink>
Suggested by berend on 2008-11-03
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:78(para)
110 of 11 results

This translation is managed by Ubuntu Fryske Oersetting, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Peter Hoogsteen, berend.