Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 86 results
1.
Desktop Configuration
Cấu hình môi trường làm việc
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-19
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:14(title)
2.
Credits and License
Những người đóng góp và Giấy phép
Translated and reviewed by sotacom on 2007-09-22
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
Tài liệu này được duy trì bởi nhóm tài liệu Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Xem danh sách tham gia tại <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">trang những người đóng góp</ulink>
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2008-02-15
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Tài liệu này được phân phối với giấy phép Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-19
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:5(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Bạn có quyền tự do chỉnh sửa, mở rộng và phát triển tài liệu mã nguồn của Ubuntu theo các điều khoản của giấy phép này. Tất cả các thành quả sao chép phải được phát hành theo giấy phép này.
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-19
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Những tài liệu này được cung cấp với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích cho bạn, nhưng KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO; thậm chí không có sự đảm bảo bao hàm của KHẢ NĂNG KINH DOANH ĐƯỢC hay SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ NHƯ MÔ TẢ TRONG ĐIỀU KHOẢN TỪ BỎ TRÁCH NHIỆM.
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-19
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:8(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Một bản sao của giấy phép này: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2008-02-15
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:19(para)
8.
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Translated and reviewed by Nguyen Dinh Trung on 2008-06-28
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:24(year)
9.
Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project
Canonical Ltd. và các thành viên của Dự án Tài liệu Ubuntu
Translated and reviewed by Nguyen Dinh Trung on 2008-06-28
In upstream:
Công ty TNHH Canonical và các thành viên của Dự án Tài liệu Ubuntu
Suggested by Anh Vu on 2007-06-19
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:25(holder)
10.
The Ubuntu Documentation Project
Dự án Tài liệu Ubuntu
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-19
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:18(publishername)
110 of 86 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anh Vu, Lê Kiến Trúc, Nguyen Dinh Trung, ThornyNGO, bautroibaola, nobawk, sotacom.