Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 73 results
1.
About Kubuntu
Giới thiệu về Kubuntu
Translated and reviewed by Saki on 2010-02-10
In upstream:
Giới thiệu Kubuntu
Suggested by Anh Vu on 2007-06-18
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:14(title)
2.
Credits and License
Đóng góp và Giấp phép
Translated and reviewed by Saki on 2010-02-10
In upstream:
Chứng chỉ và Giấy phép
Suggested by zeratulbk on 2009-04-02
Located in about/C/about.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
Tài liệu này được bảo trì bởi nhóm biên soạn tài liệu Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Để xem danh sách những người đã góp công, xem <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">trang những người góp công</ulink>
Translated and reviewed by zeratulbk on 2009-04-02
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Được phân phối theo giấy phép Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA)
Translated and reviewed by zeratulbk on 2008-09-17
In upstream:
Tài liệu này được phân phối dưới giấy phép Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA)
Suggested by zeratulbk on 2009-04-02
Shared:
Tài liệu này được phân phối theo giấy phép Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Suggested by Saki on 2010-02-10
Located in about/C/about.xml:5(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Bạn được quyền tự do chỉnh sửa, mở rộng và cải tiến các tài liệu mã nguồn của Ubuntu theo các điều khoản của giấy phép. Tất cả các tài liệu dẫn xuất phải được phát hành theo giấy phép.
Translated and reviewed by zeratulbk on 2008-06-24
In upstream:
Bạn có quyền tự do chỉnh sửa, mở rộng và phát triển tài liệu mã nguồn của Ubuntu theo các điều khoản của giấy phép này. Tất cả các thành quả sao chép phải được phát hành theo giấy phép này.
Suggested by zeratulbk on 2009-04-02
Shared:
Bạn có quyền tự do chỉnh sửa, mở rộng và phát triển mã nguồn tài liệu Ubuntu theo các điều khoản của giấy phép này. Tất cả các thành quả phát sinh phải được phát hành theo giấy phép này.
Suggested by Saki on 2010-02-10
Located in about/C/about.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Những tài liệu này được cung cấp với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích cho bạn, nhưng KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO; thậm chí không có sự đảm bảo bao hàm của KHẢ NĂNG KINH DOANH ĐƯỢC hay SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ NHƯ MÔ TẢ TRONG ĐIỀU KHOẢN TỪ BỎ TRÁCH NHIỆM.
Translated and reviewed by zeratulbk on 2009-04-02
Located in about/C/about.xml:8(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Bản sao của giấy phép có thể tìm thấy ở đây: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by zeratulbk on 2008-09-17
In upstream:
Bản sao của giấy phép có sẵn tại <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>
Suggested by zeratulbk on 2009-04-02
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:19(para)
8.
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Translated and reviewed by zeratulbk on 2008-06-24
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:24(year)
9.
Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project
Công ty TNHH Canonical và các thành viên của Dự án Tài liệu Ubuntu
Translated and reviewed by zeratulbk on 2008-06-24
In upstream:
Canonical Ltd. và các thành viên của Dự án Tài liệu Ubuntu
Suggested by zeratulbk on 2009-04-02
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:25(holder)
10.
The Ubuntu Documentation Project
Dự án tài liệu Ubuntu
Translated and reviewed by zeratulbk on 2008-06-24
In upstream:
Dự án biên soạn tài liệu Ubuntu
Suggested by zeratulbk on 2009-04-02
Located in about/C/about.xml:18(publishername)
110 of 73 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anh Vu, Saki, zeratulbk.