Translations by Furby

Furby has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 73 results
478.
&Get Help Online
2006-12-15
&Online pomocník
479.
&Translate this Application
2006-12-15
&Preložiť túto aplikáciu
1405.
KDE plugin wizard
2006-12-15
KDE plugin sprievodca
1406.
The following plugins are available.
2006-12-15
Nasledujúce pluginy sú dostupné.
1407.
Click on next to install the selected plugin.
2006-12-15
Klikni na ďalej pre inštalovanie vybraného pluginu.
1408.
Plugin installation confirmation
2006-12-15
Potvrdenie inštalácie pluginu
1409.
I agree.
2006-12-15
Súhlasím
1410.
I do not agree (plugin will not be installed).
2006-12-15
Nesúhlasím (plugin nebude nainštalovaný)
1411.
Plugin licence
2006-12-15
Licencia pluginu
1412.
Installation in progress.
2006-12-15
Priebeh inštalácie.
1413.
Plugin installation
2006-12-15
Informácia o plugine
1414.
Installation status
2006-12-15
Stav inštalácie
1415.
To install
2006-12-15
Inštalovať
1416.
you need to agree to the following
2006-12-15
musíte súhlasiť s nasledujúcim
1417.
Installation completed. Reload the page.
2006-12-15
Inštalácia kompletná. Znovu načítajte stránku.
1418.
Installation failed
2006-12-15
Inštalácia sa nepodarila
1844.
Parsing stylesheet
2006-12-15
Spracovanie štýlu
1845.
Parsing document
2006-12-15
Spracovanie dokumentu
1846.
Applying stylesheet
2006-12-15
Aplikovanie štýlu
1847.
Writing document
2006-12-15
Písanie dokumentu
1852.
Allows you to change the behavior for all events at once
2006-12-15
Umožní vám zmeniť správanie všetkých udalostí naraz
1860.
Mark &taskbar entry
2006-12-15
Označiť položku v &paneli úloh
1861.
&Log to a file:
2006-12-15
Záz&nam do súboru:
1862.
&Use a passive window that does not interrupt other work
2006-12-15
&Použiť pasívne okno ktoré neprerušuje prácu
1863.
Less Options
2006-12-15
Menej možností
1864.
Player Settings
2006-12-15
Nastavenie prehrávača
1865.
Mimetype
2006-12-15
Typ MIME
1870.
Type the name you want to give to this application here. This application will appear under this name in the applications menu and in the panel.
2006-12-15
Sem zadajte meno pre aplikáciu. Aplikácia bude pod týmto menom zobrazená v menu a v paneli.
1872.
Type the description of this application, based on its use, here. Examples: a dial up application (KPPP) would be "Dial up tool".
2006-12-15
Sem zadajte popis tejto aplikácie podľa jej použitia. Napríklad: pre pripojenie na internet (KPPP) to bude "Nástroj pre pripojenie na Internet".
1874.
Type any comment you think is useful here.
2006-12-15
Sem zadajte ľubovoľný komentár, ktorý si myslíte, že je potrebný.
1876.
Type the command to start this application here. Following the command, you can have several place holders which will be replaced with the actual values when the actual program is run: %f - a single file name %F - a list of files; use for applications that can open several local files at once %u - a single URL %U - a list of URLs %d - the directory of the file to open %D - a list of directories %i - the icon %m - the mini-icon %c - the caption
2006-12-15
Zadajte príkaz, ktorý túto aplikáciu spustí. Za príkazom je možné zadať rôzne značky, ktoré sa pri spustení programu nahradia skutočnými hodnotami: %f - jedno menu súboru %F - zoznam súborov, napr. pre aplikácie, ktoré dokážu otvoriť niekoľko lokálnych súborov naraz %u - jedno URL %U - zoznam URL %d - priečinok súboru, ktorý sa má otvoriť %D - zoznam priečinkov %i - ikona %m - miniikona %c - komentár
1877.
Click here to browse your file system in order to find the desired executable.
2006-12-15
Stlačením tohto tlačidla môžete prechádzať váš systém súborov a nájsť požadovaný spustiteľný súbor.
1878.
&Work path:
2006-12-15
&Pracovný priečinok:
1879.
Sets the working directory for your application.
2006-12-15
Nastaví pracovný priečinok pre vašu aplikáciu.
1880.
Add...
2006-12-15
&Pridať
1881.
Click on this button if you want to add a type of file (mimetype) that your application can handle.
2006-12-15
Stlačete toto tlačidlo, ak chcete pridať typ súboru (typ MIME), ktorý táto aplikácia podporuje.
1890.
Check this option if the text mode application offers relevant information on exit. Keeping the terminal emulator open allows you to retrieve this information.
2006-12-15
Zapnite túto voľbu ak aplikácia v textovom režime poskytuje dôležité informácie pri ukončení. Tým, že sa okno pri ukončení nezatvorí, bude možné tieto informácie zachytiť.
1892.
Ru&n as a different user
2006-12-15
Spustiť ako i&ný užívateľ
1893.
Check this option if you want to run this application with a different user id. Every process has a different user id associated with it. This id code determines file access and other permissions. The password of the user is required to use this option.
2006-12-15
Zapnutím tejto voľby spustíte túto aplikáciu ako iný užívateľ. Každý proces má nastavené ID užívateľa. Toto číslo určuje práva pre prístup k súborom a iné. Ak je táto voľba zapnutá, budete musieť zadať heslo pre vybraného užívateľa.
1894.
&Username:
2006-12-15
&Užívateľské meno:
1895.
Enter the user name you want to run the application as.
2006-12-15
Zadajte užívateľské meno, pod ktorým má táto aplikácia bežať.
1896.
Enter the user name you want to run the application as here.
2006-12-15
Zadajte užívateľské meno, pod ktorým tu má táto aplikácia bežať.
1897.
Startup
2006-12-15
Spúštanie
1898.
Enable &launch feedback
2006-12-15
Povoliť &odozvu pri štarte
1899.
Check this option if you want to make clear that your application has started. This visual feedback may appear as a busy cursor or in the taskbar.
2006-12-15
Zapnutím tejto voľby zaistíte, aby bolo jasné, že sa vaša aplikácia spustila. Ako viditeľná odozva môže byť zaneprázdnený kurzor alebo označenie v paneli úloh.
1900.
&Place in system tray
2006-12-15
&Umiestniť v systémovej lište
1901.
Check this option if you want to have a system tray handle for your application.
2006-12-15
Ak zapnete túto voľbu, v systémovej lište budete môcť ovládať tút aplikáciu.
1902.
&DCOP registration:
2006-12-15
Registrácia &DCOP:
1903.
Multiple Instances
2006-12-15
Viac inštancií
1904.
Single Instance
2006-12-15
Jediná inštancia