Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 55 results
1.
Show windows from all desktops
i18n: file taskbar.kcfg line 11
Hiển thị cửa sổ từ mọi màn hình
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:3
2.
Turning this option off will cause the taskbar to display <b>only</b> the windows on the current desktop. \n\nBy default, this option is selected and all windows are shown.
i18n: file taskbar.kcfg line 12
Tắt tuỳ chọn này khiến thanh tác vụ sẽ <b>chỉ</b> hiển thị cửa sổ nằm trên màn hình hiện thời.\n\nTheo mặc định, tùy chọn này bật và mọi cửa sổ được hiển thị.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:6
3.
Show only minimized windows
i18n: file taskbar.kcfg line 16
Chỉ hiển thị những cửa sổ thu nhỏ
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:9
4.
Select this option if you want the taskbar to display <b>only</b> minimized windows. \n\nBy default, this option is not selected and the taskbar will show all windows.
i18n: file taskbar.kcfg line 17
Chọn tuỳ chọn này nếu muốn thanh tác vụ <b>chỉ</b> hiển thị những cửa sổ đã thu nhỏ.\n\nTheo mặc định tùy chọn không được dùng và thanh tác vụ hiển thị mọi cửa sổ.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:12
5.
Never
i18n: file taskbar.kcfg line 22
Không bao giờ
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:15
6.
When Taskbar Full
i18n: file taskbar.kcfg line 25
Khi thanh tác vụ đầy
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:18
7.
Always
i18n: file taskbar.kcfg line 28
Luôn luôn
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:21
8.
Group similar tasks:
i18n: file taskbar.kcfg line 32
Nhóm tác vụ giống nhau:
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:24
9.
The taskbar can group similar windows into single buttons. When one of these window group buttons are clicked on a menu appears showing all the windows in that group. This can be especially useful with the <em>Show all windows</em> option.\n\nYou can set the taskbar to <strong>Never</strong> group windows, to <strong>Always</strong> group windows or to group windows only <strong>When the Taskbar is Full</strong>.\n\nBy default the taskbar groups windows when it is full.
i18n: file taskbar.kcfg line 33
Thanh tác vụ có thể nhóm các cửa sổ giống nhau vào thanh một nút đơn. Khi nhấn vào nút của nhóm thì một cửa sổ hiện ra cho thấy tất cả những cửa sổ của nhóm đó. Đặc biệt có ích với tùy chọn <em>Hiển thị mọi cửa sổ</em>.\n\nBạn có thể đặt thanh tác vụ thành <strong>Không bao giờ</strong> nhóm các cửa sổ, <strong> Luôn luôn</strong> nhóm các cửa sổ hoặc chỉ nhóm các cửa sổ <strong>Khi thanh tác vụ đầy</strong>.\n\nTheo mặc định thanh tác vụ nhóm các cửa sổ khi nó đầy.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:27
10.
Sort windows by desktop
i18n: file taskbar.kcfg line 37
Sắp xếp cửa sổ theo màn hình
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:30
110 of 55 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Phan Vinh Thinh.