Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 33 results
2.
Extra Toolbar
i18n: file: src/konqueror.rc:102
i18n: ectx: ToolBar (extraToolBar)
Thanh công mở rộng
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Thanh công cụ mở rộng
Suggested by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:29
3.
Location Toolbar
i18n: file: src/konqueror.rc:109
i18n: ectx: ToolBar (locationToolBar)
Thanh công cụ vị trí
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Vị trí thanh công cụ
Suggested by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:32
5.
&Go
i18n: file: src/konqueror.rc:44
i18n: ectx: Menu (go)
&Tới
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
&Go
Suggested by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:14
9.
Home Folder
Thư mục nhà
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Thư mục cá nhân
Suggested by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in src/konqmainwindow.cpp:2031 src/konqmainwindow.cpp:2037 about/konq_aboutpage.cc:91
11.
Show file tips
i18n: file: src/konqueror.kcfg:38
i18n: ectx: label, entry, group (FMSettings)
Hiển thị chỉ dẫn về tập tin
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Hiển thị lời mách về tập tin
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-18
Located in rc.cpp:119
12.
Here you can control if, when moving the mouse over a file, you want to see a small popup window with additional information about that file
i18n: file: src/konqueror.kcfg:39
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (FMSettings)
Tại đây bạn có thể điều khiển được việc có hiển thị một cửa sổ bung nhỏ thông tin thêm về tập tin khi rê chuột lên tập tin đó hay không
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Ở đây có thể điều khiển việc hiển thị hay không một cửa sổ nhỏ với vài thông tin thêm về tập tin khi đưa con trỏ chuột lên nó
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-18
Located in rc.cpp:122
13.
Show previews in file tips
i18n: file: src/konqueror.kcfg:50
i18n: ectx: label, entry, group (FMSettings)
Xem trước nội dung trong hướng dẫn tập tin
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Hiển thị xem trước trong lời mách
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-18
Located in rc.cpp:125
14.
Here you can control if you want the popup window to contain a larger preview for the file, when moving the mouse over it
i18n: file: src/konqueror.kcfg:51
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (FMSettings)
Tại đây bạn có thể điều khiển được việc có hiển thị cửa sổ bung cho phép xem trước nội dung tập tin khi rê chuột lên tập tin đó hay không
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Ở đây có thể chọn để cửa sổ lời mách chứa hay không một ô xem trước nội dung của tập tin
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-18
Located in rc.cpp:128
15.
Rename icons inline
Đổi tên biểu tượng trực tiếp
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Đổi thẳng tên biểu tượng
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-18
16.
Checking this option will allow files to be renamed by clicking directly on the icon name.
Đánh dấu chọn tùy chọn này sẽ cho phép thay đổi tên tập tin khi nhấn trực tiếp vào tên biểu tượng.
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Đánh dấu chọn tùy chọn này sẽ cho phép thay đổi tên tập tin khi nhấn thẳng vào tên biểu tượng.
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-18
110 of 33 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anh Vu, Clytie Siddall, Lê Hoàng Phương, Phan Vinh Thinh, tecthai.