Translations by Gaute Hvoslef Kvalnes

Gaute Hvoslef Kvalnes has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 655 results
1.
&Location
2006-04-05
A&dresse
2.
Extra Toolbar
2006-04-05
Ekstra-verktøylinje
3.
Location Toolbar
2006-04-05
Adresselinje
4.
Bookmark Toolbar
2006-04-05
Bokmerkelinje
5.
&Go
2006-04-05
&Gå
6.
&Window
2006-04-05
&Vindauge
7.
Open folders in separate windows
2006-04-05
Opna mapper i eigne vindauge
2006-04-05
Opna mapper i eigne vindauge
8.
If this option is checked, Konqueror will open a new window when you open a folder, rather than showing that folder's contents in the current window.
2006-04-05
Her kan du velja om Konqueror skal opna eit nytt vindauge når du opnar ei mappe, i staden for å visa mappeinnhaldet i det same vindauget.
2006-04-05
Her kan du velja om Konqueror skal opna eit nytt vindauge når du opnar ei mappe, i staden for å visa mappeinnhaldet i det same vindauget.
9.
Home Folder
2006-04-05
Heimemappe
10.
This is the URL (e.g. a folder or a web page) where Konqueror will jump to when the \"Home\" button is pressed. This is usually your home folder, symbolized by a 'tilde' (~).
2006-04-05
Dette er den adressa (t.d. ei mappe eller ei nettside) som Konqueror vil gå til når du trykkjer på «Heim»-knappen. Vanlegvis er dette heimemappa, ofte vist som ein tilde (~).
11.
Show file tips
2006-04-05
Vis filtips
2006-04-05
Vis filtips
12.
Here you can control if, when moving the mouse over a file, you want to see a small popup window with additional information about that file
2006-04-05
Her kan du velja om det skal visast eit lite vindauge med meir informasjon om fila når du legg musepeikaren over ei fil.
2006-04-05
Her kan du velja om det skal visast eit lite vindauge med meir informasjon om fila når du legg musepeikaren over ei fil.
13.
Show previews in file tips
2006-04-05
Vis førehandsvising i filtips
2006-04-05
Vis førehandsvising i filtips
14.
Here you can control if you want the popup window to contain a larger preview for the file, when moving the mouse over it
2006-04-05
Her kan du velja om oppsprettsvindauget med filinformasjon skal innehalda ei større førehandsvising av fila.
2006-04-05
Her kan du velja om oppsprettsvindauget med filinformasjon skal innehalda ei større førehandsvising av fila.
15.
Rename icons inline
2006-04-05
Endra namn ved ikon
16.
Checking this option will allow files to be renamed by clicking directly on the icon name.
2006-04-05
Her kan du velja om det skal gå an å endra namnet på filer ved å klikka rett på ikonnamnet.
17.
Show 'Delete' menu entries which bypass the trashcan
2006-04-05
Vis slettingsval som omgår papirkorga
2006-04-05
Vis slettingsval som omgår papirkorga
18.
Uncheck this if you do not want 'Delete' menu commands to be displayed on the desktop and in the file manager's menus and context menus. You can still delete files when hidden by holding the Shift key while calling 'Move to Trash'.
2006-04-05
Her kan du velja om menykommandoar for sletting skal visast på skrivebordet og i filhandsamaren. Du kan uansett sletta filer ved å halda nede Shift medan du vel «Flytt til papirkorga».
2006-04-05
Her kan du velja om menykommandoar for sletting skal visast på skrivebordet og i filhandsamaren. Du kan uansett sletta filer ved å halda nede Shift medan du vel «Flytt til papirkorga».
19.
Standard font
2006-04-05
Standardskrift
20.
This is the font used to display text in Konqueror windows.
2006-04-05
Dette er den skrifta som vert brukt til å visa tekst i Konqueror-vindauga.
2006-04-05
Dette er den skrifta som vert brukt til å visa tekst i Konqueror-vindauga.
21.
Ask confirmation for deleting a file.
2006-04-05
Spør etter stadfesting ved sletting av filer.
2006-04-05
Spør etter stadfesting ved sletting av filer.
22.
Ask confirmation for move to trash
2006-04-05
Spør etter stadfesting ved flytting av filer til papirkorga.
2006-04-05
Spør etter stadfesting ved flytting av filer til papirkorga.
23.
This option tells Konqueror whether to ask for a confirmation when you move the file to your trash folder, from where it can be recovered very easily.
2006-04-05
Her kan du velja om Konqueror skal spørja om stadfesting når du flyttar filer til papirkorga, der det er enkelt å gjenoppretta filene.
2006-04-05
Her kan du velja om Konqueror skal spørja om stadfesting når du flyttar filer til papirkorga, der det er enkelt å gjenoppretta filene.
24.
This option tells Konqueror whether to ask for a confirmation when you simply delete the file.
2006-04-05
Her kan du velja om Konqueror skal spørja etter stadfesting når du slettar filer.
25.
Selection
2006-04-05
Utval
26.
&Icon Size
2006-04-05
&Ikonstorleik
27.
S&ort
2006-04-05
S&orter
28.
Iconview Toolbar
2006-04-05
Ikonlinje
29.
Iconview Extra Toolbar
2006-04-05
Ekstra ikonlinje
30.
Icon Size
2006-04-05
Ikonstorleik
31.
Sort
2006-04-05
Sorter
32.
Multicolumn View Toolbar
2006-04-05
Fleirkolonnelinje
33.
&Folder
2006-04-05
&Mappe
34.
&Bookmark
2006-04-05
&Bokmerke
35.
&Import
2006-04-05
&Importer
36.
&Export
2006-04-05
&Eksporter
37.
Show Details
2006-04-05
Vis detaljar
38.
Detailed Listview Toolbar
2006-04-05
Detaljert liste-verktøylinje