Translations by Eirik U. Birkeland

Eirik U. Birkeland has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

148 of 48 results
7.
Open folders in separate windows
2009-07-16
Opna fanene i kvar sine vindauge
8.
If this option is checked, Konqueror will open a new window when you open a folder, rather than showing that folder's contents in the current window.
2009-07-16
Viss dette er valt, vil Konqueror opna eit nytt vindauge når du opnar ei mappe, i staden for å visa innhaldet i mappa i det gjeldande vindauget.
11.
Show file tips
2009-07-16
Vis filinformasjon
12.
Here you can control if, when moving the mouse over a file, you want to see a small popup window with additional information about that file
2009-07-16
Viss dette er valt, dukkar det opp eit sprettoppvindauge med meir informasjon om filer når musa vert halden over dei
13.
Show previews in file tips
2009-07-16
Vis førehandsvisingar i filinformasjonen
14.
Here you can control if you want the popup window to contain a larger preview for the file, when moving the mouse over it
2009-07-16
Viss dette er valt, dukkar det opp ei større førehandsvising i sprettoppvindauget når musa vert halden over filer
17.
Show 'Delete' menu entries which bypass the trashcan
2009-07-16
Vis oppføringar som omgår papirkorga på «Slett»-menyen
18.
Uncheck this if you do not want 'Delete' menu commands to be displayed on the desktop and in the file manager's menus and context menus. You can still delete files when hidden by holding the Shift key while calling 'Move to Trash'.
2009-07-16
Fjern avkryssinga for dette viss du ikkje vil at funksjonane på «Slett»-menyen skal visast i menyane og sprettoppmenyane i filhandsamaren. Du kan framleis sletta filer ved å halda inne «Shift» mens du vel «Flytt til papirkorga».
20.
This is the font used to display text in Konqueror windows.
2009-07-16
Dette er skrifta som vert bruka til å visa tekst i Konqueror-vindauge.
21.
Ask confirmation for deleting a file.
2009-07-16
Spør før filer vert sletta.
22.
Ask confirmation for move to trash
2009-07-16
Spør før filer vert flytte til papirkorga
23.
This option tells Konqueror whether to ask for a confirmation when you move the file to your trash folder, from where it can be recovered very easily.
2009-07-16
Her vel du om Konqueror skal spørja om stadfesting før filer vert flytte til papirkorga. Filer kan enkelt hentast fram att frå papirkorga.
44.
Custom Fonts For
2010-02-11
Sjølvvalde skrifter for
53.
Extensions
2009-01-07
Programtillegg
84.
Checking this box on at least two views sets those views as 'linked'. Then, when you change directories in one view, the other views linked with it will automatically update to show the current directory. This is especially useful with different types of views, such as a directory tree with an icon view or detailed view, and possibly a terminal emulator window.
2009-07-16
Viss du kryssar av i denne boksen i minst to ruter, vert dei sette som «lenkja». Når du så skiftar katalog i ei rute, vert dei andre rutene som er knytte saman oppdaterte automatisk. Dette er spesielt nyttig ved ulike rutetypar, som for eksempel eit katalogtre med ei ikonvising eller detaljert vising, og kanskje eit terminalvindauge.
2009-01-19
Dersom du merkar av denne boksen i minst to ruter vert dei sette som «lenkja». Når du så skiftar katalog i ei rute, vert dei andre rutene som er knytte saman oppdaterte automatisk. Dette er spesielt nyttig ved ulike rutetypar, som for eksempel eit katalogtre med ei ikonvising eller detaljert vising, og kanskje eit terminalvindauge.
96.
Mimetype to use for this URL (e.g. text/html or inode/directory)
2009-01-19
Mimetype for denne URL-en (for eksempel text/html eller inode/directory)
97.
For URLs that point to files, opens the directory and selects the file, instead of opening the actual file
2009-07-16
Opnar katalogen og markerer fila viss adressa peikar til ei fil, i staden for å opna sjølve fila
105.
This page contains changes that have not been submitted. Reloading the page will discard these changes.
2009-07-16
Denne sida inneheld endringar som ikkje er leverte. Viss du lastar sida på nytt, mistar du desse endringane.
115.
This tab contains changes that have not been submitted. Detaching the tab will discard these changes.
2009-07-16
Denne fana inneheld endringar som ikkje er leverte. Viss du koplar frå fana, mistar du desse endringane.
116.
This view contains changes that have not been submitted. Closing the view will discard these changes.
2009-07-16
Denne ruta inneheld endringar som ikkje er leverte. Viss du lukkar ruta, mistar du desse endringane.
117.
This tab contains changes that have not been submitted. Closing the tab will discard these changes.
2009-07-16
Denne fana inneheld endringar som ikkje er leverte. Viss du lukkar fana, mistar du desse endringane.
121.
This tab contains changes that have not been submitted. Closing other tabs will discard these changes.
2009-07-16
Denne fana inneheld endringar som ikkje er leverte. Viss du lukkar andre faner, mistar du desse endringane.
122.
This tab contains changes that have not been submitted. Reloading all tabs will discard these changes.
2009-07-16
Denne fana inneheld endringar som ikkje er leverte. Viss du lastar alle fanene på nytt, mistar du desse endringane.
140.
History
2009-07-16
Historikk
147.
Trash
2010-03-04
Papirkorg
153.
Configure Extensions...
2009-01-07
Set opp programtillegg …
203.
If present, open index.html when entering a folder.
2009-07-16
Opnar index.html når ei mappe vert opna, viss fila finst.
224.
This tab contains changes that have not been submitted. Closing the window will discard these changes.
2009-07-16
Denne fana inneheld endringar som ikkje er leverte. Viss du lukkar vindauget, mistar du desse endringane.
225.
This page contains changes that have not been submitted. Closing the window will discard these changes.
2009-07-16
Denne sida inneheld endringar som ikkje er leverte. Viss du lukkar vindauget, mistar du desse endringane.
2009-01-07
Denne sida inneheld endringar som ikkje er leverte. Dersom du lukkar vindauget, mister du desse endringane.
228.
Add new web extension "%1" to your sidebar?
2009-01-07
Vil du leggja det nye vevtillegget «%1» til sidestolpen?
244.
The page you are trying to view is the result of posted form data. If you resend the data, any action the form carried out (such as search or online purchase) will be repeated.
2009-07-16
Sida du prøver å visa er basert på skjemadata du har sendt. Viss du sender dataa på nytt, vert skjema­handlingane (som for eksempel eit søk eller eit nettkjøp) utførde på nytt.
2009-01-19
Sida du prøver å visa er basert på skjemadata du har sendt. Dersom du sender dataa på nytt, vert skjema­handlingane (som for eksempel eit søk eller eit nettkjøp) utførde på nytt.
2009-01-07
Sida du prøver å visa er basert på skjemadata du har sendt. Dersom du sender dataa på nytt, vert skjema­handlingane (som til dømes eit søk eller eit nettkjøp) utførde på nytt.
245.
Resend
2009-01-07
Send på nytt
246.
You have multiple tabs open in this window. Loading a view profile will close them.
2009-07-16
Du har fleire faner opne i dette vindauget. Desse vert lukka viss du lastar inn ein ruteprofil.
248.
This tab contains changes that have not been submitted. Loading a profile will discard these changes.
2009-07-16
Denne fana inneheld endringar som ikkje er leverte. Viss du lastar inn ein profil, mistar du desse endringane.
450.
Konqueror makes working with and managing your files easy. You can browse both local and networked folders while enjoying advanced features such as the powerful sidebar and file previews.
2009-01-19
Konqueror gjer det enkelt å arbeida med filer. Når du blar gjennom lokale mapper eller nettverksmapper, kan du dra nytte av avanserte funksjonar som for eksempel sidestolpen og førehandsvising.
455.
<em>Tuning Tip:</em> If you want the Konqueror web browser to start faster, you can turn off this information screen by clicking <a href="%1">here</a>. You can re-enable it by choosing the Help -> Konqueror Introduction menu option, and then pressing Settings -> Save View Profile "Web Browsing".
2009-07-16
<i>Tilpassingstips:</i> Viss du vil at Konqueror skal starta fortare, kan du slå av denne informasjonsskjermen ved å følgja <a href="%1">denne lenkja</a>. Du kan slå funksjonen på att ved å velja «Hjelp – Konqueror-introduksjon» i menyen og så velja «Vindauge – Lagra ruteprofil «Vevsurfing»».
494.
Divide et impera (lat. "Divide and conquer") - by splitting a window into two parts (e.g. Window -> <img width='16' height='16' src="%1"> Split View Left/Right) you can make Konqueror appear the way you like. You can even load some example view-profiles (e.g. Midnight Commander), or create your own ones.
2008-04-03
Divide et impera (lat. «Splitt og hersk») ved å dela eit vindauge i to delar (t.d. Vindauge -> <img width='16' height='16' src="%1"> Del ruta venstre/høgre) kan du få Konqueror til å sjå ut som du vil. Du kan til og med henta inn dømeprofilar (t.d. Midnight Commander), eller lage dine eigne.
495.
Use the <a href="%1">user-agent</a> feature if the website you are visiting asks you to use a different browser (and do not forget to send a complaint to the webmaster!)
2009-07-16
Bruk funksjonen <a href="%1">brukaragent</a> viss nettstaden du vitjar krev at du brukar ein annan nettlesar (og ikkje gløym å senda klage til vevmeisteren!).
556.
Your names
2009-11-16
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2009-07-16
Gaute Hvoslef Kvalnes,Karl Ove Hufthammer,Eirik U. Birkeland
2009-01-07
Gaute Hvoslef Kvalnes,Karl Ove Hufthammer
557.
Your emails
2009-11-16
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2009-07-16
gaute@verdsveven.com,karl@huftis.org,eirbir@gmail.com
2009-01-07
gaute@verdsveven.com,karl@huftis.org