Translations by ޅޮހީ ޢަބްދުއްރަޙީމް

ޅޮހީ ޢަބްދުއްރަޙީމް has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

12 of 2 results
104.
Canceled.
2010-06-15
ހުއްޓާލައިފައި
105.
This page contains changes that have not been submitted. Reloading the page will discard these changes.
2010-06-15
މި ސަފްޙާގައި ވާ ބަދަލުތައް އަދި ވަނީ ހުށަނޭޅި. ސަފްޙާ އަލުން ގެނައުމުން ބަދަލުތައް ނުގެއްނާނެ އެވެ.