Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 14 results
4.
Applications, tasks and desktop sessions
Các ứng dụng, tác vụ và phiên chạy
Translated and reviewed by bautroibaola on 2009-01-22
In upstream:
Ứng dụng, tác vụ và phiên chạy màn hình nền
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-27
Located in buttons/kbutton.cpp:43
6.
Cannot execute non-KDE application.
Không thể thực thi các ứng dụng không phải dành cho KDE.
Translated and reviewed by bautroibaola on 2009-01-22
In upstream:
Không thể thực hiện ứng dụng khác KDE.
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-27
Located in buttons/nonkdeappbutton.cpp:245
27.
Kiosk mode
Chế độ truy cập hạn chế
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-19
In upstream:
Chế độ truy cập hạn
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-27
Located in core/main.cpp:122
32.
&Remove From Menubar
Bỏ &ra khỏi thanh trình đơn
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-19
In upstream:
Bỏ &ra thanh trình đơn
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-14
Located in core/panelextension.cpp:351
33.
&Remove From Panel
Bỏ &ra khỏi Bảng
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-19
In upstream:
Bỏ &ra Bảng
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-14
Located in core/panelextension.cpp:352
70.
The selected file is not executable.
Do you want to select another file?
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Bạn đã chọn tập tin không có khả năng thực thi.
Bạn có muốn chọn tập tin khác không?
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-19
In upstream:
Bạn đã chọn tập tin không có khả năng thực hiện.
Bạn có muốn chọn tập tin khác không?
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-14
Shared:
Tập tin được chọn không thể thực thi.
Bạn có muốn chọn một tập tin khác không?
Suggested by bautroibaola on 2009-01-22
Located in ui/exe_dlg.cpp:189
71.
Not Executable
Không có khả năng thực thi
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-19
In upstream:
Không có khả năng thực hiện
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-14
Shared:
Không thể thực thi
Suggested by bautroibaola on 2009-01-22
Located in ui/exe_dlg.cpp:190
74.
Actions
Thao tác
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-19
In upstream:
Hành động
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-27
Located in ui/k_mnu.cpp:199
81.
Lock Current && Start New Session
Khoá phiên chạy hiện thời và khởi động phiên chạy mới
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-19
In upstream:
Khoá phiên chạy hiện thời và khởi chạy điều mới
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-14
Located in ui/k_mnu.cpp:364
83.
<p>You have chosen to open another desktop session.<br>The current session will be hidden and a new login screen will be displayed.<br>An F-key is assigned to each session; F%1 is usually assigned to the first session, F%2 to the second session and so on. You can switch between sessions by pressing Ctrl, Alt and the appropriate F-key at the same time. Additionally, the KDE Panel and Desktop menus have actions for switching between sessions.</p>
<p>Bạn đã chọn mở một phiên chạy màn hình nền khác.<br>Phiên chạy hiện thời sẽ bị ẩn và màn hình đăng nhập mới sẽ được hiển thị.<br>Một phím chức năng F sẽ được gán cho mỗi phiên chạy: F%1 thường được gán cho phiên chạy thứ nhất, F%2 cho phiên chạy thứ hai v.v. Bạn có thể chuyển đổi giữa các phiên chạy bằng cách bấm đồng thời tổ hợp phím Ctrl+Alt+F(số) thích hợp. Hơn nữa, những trình đơn Bảng và Môi trường chứa hành động chuyển đổi giữa hai phiên chạy.</p>
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-19
In upstream:
<p>Bạn đã chọn mở một phiên chạy màn hình nền thêm.<br>Phiên chạy hiện thời sẽ bị ẩn và màn hình đăng nhập mới sẽ được hiển thị.<br>Có một phím chức năng F được gán cho mỗi phiên chạy: F%1 thường được gán cho phiên chạy thứ nhất, F%2 cho phiên chạy thứ hai v.v. Bạn có thể chuyển đổi giữa hai phiên chạy bằng cách bấm đồng thời tổ hợp phím Ctrl+Alt+F(số) thích hợp. Hơn nữa, những trình đơn Bảng và Môi trường chứa hành động chuyển đổi giữa hai phiên chạy.</p>
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-14
Shared:
<p>Bạn đã chọn mở một phiên chạy làm việc khác.<br> Phiên chạy hiện thời sẽ được ẩn và màn hình đăng nhập mới sẽ được hiển thị.<br>Các phím chức năng F sẽ được gán cho mỗi phiên chạy; F%1 thường được gán cho phiên chạy thứ nhất, F%2 cho phiên chạy thứ hai, v.v... Bạn có thể chuyển đổi giữa các phiên chạy bằng cách bấm đồng thời tổ hợp phím Ctrl, Alt và phím chức năng F tương ứng. Ngoài ra, những trình đơn trên thanh panen KDE và màn hình nền cũng sẽ được chuyển đổi tương ứng.</p>
Suggested by bautroibaola on 2009-01-22
Located in ui/k_mnu.cpp:397
110 of 14 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Viet Hung, bautroibaola, viet94.