Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 172 results
1.
<nobr><qt><b>Automatic Log Out</b></qt><nobr>
<nobr><qt><b>Tự động đăng xuất</b></qt><nobr>
Translated by DC@DR on 2006-09-09
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-04
In upstream:
<nobr><qt><b>Đăng xuất tự động</b></qt><nobr>
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-27
Located in lock/autologout.cc:39
2.
<qt>To prevent being logged out, resume using this session by moving the mouse or pressing a key.</qt>
<qt>Để tránh bị đăng xuất, tiếp tục quá trình sử dụng bằng cách di chuyển chuột hoặc ấn bàn phím.</qt>
Translated by DC@DR on 2006-09-09
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-04
In upstream:
<qt>Để tránh bị đăng xuất, bạn hãy tiếp tục lại sử dụng phiên chạy này bằng cách di chuyển con chuột hay bấm phím.</qt>
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-14
Shared:
<qt>Để tránh bị đăng xuất, tiếp tục quá trình sử dụng bằng cách di chuyển chuột hoặc ấn bàn phím bất kỳ.</qt>
Suggested by Vo Dai Chuyen on 2009-05-20
Located in lock/autologout.cc:40
3.
<nobr><qt>You will be automatically logged out in 1 second</qt></nobr>
<nobr><qt>You will be automatically logged out in %n seconds</qt></nobr>
<nobr><qt>Bạn sẽ bị đăng xuất tự động trong vòng %n giây</qt></nobr>
Translated by Clytie Siddall on 2007-11-04
Located in lock/autologout.cc:80
4.
<nobr><b>The session is locked</b><br>
<nobr><b>Quá trình sử dụng bị khóa</b><br>
Translated by DC@DR on 2006-09-09
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-04
In upstream:
<nobr><b>Phiên chạy bị khoá</b><br>
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-14
Shared:
<nobr><b>Phiên làm việc bị khoá</b><br>
Suggested by Thien Pham on 2009-01-16
Located in lock/lockdlg.cc:82
5.
<nobr><b>The session was locked by %1</b><br>
<nobr><b>Quá trình sử dụng bị khóa bởi %1</b><br>
Translated by DC@DR on 2006-09-09
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-04
In upstream:
<nobr><b>Phiên chạy bị khoá bởi %1</b><br>
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-27
Located in lock/lockdlg.cc:83
6.
Sw&itch User...
Đổi người sử dụng...
Translated by DC@DR on 2006-09-09
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-04
In upstream:
Chuyển đổ&i người dùng...
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-27
Located in lock/lockdlg.cc:93
7.
Unl&ock
Mở khóa
Translated by DC@DR on 2006-09-09
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-04
In upstream:
Bỏ kh&oá
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-27
Located in lock/lockdlg.cc:94
8.
<b>Unlocking failed</b>
<b>Mở khóa bị lỗi</b>
Translated by DC@DR on 2006-09-09
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-04
In upstream:
<b>Lỗi bỏ khoá</b>
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-14
Located in lock/lockdlg.cc:191
9.
<b>Warning: Caps Lock on</b>
<b>Cảnh báo: Caps Lock bật</b>
Translated by DC@DR on 2006-09-09
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-04
In upstream:
<b>Cảnh báo : phím Caps Lock đã bật</b>
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-14
Located in lock/lockdlg.cc:197
10.
Cannot unlock the session because the authentication system failed to work;
you must kill kdesktop_lock (pid %1) manually.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Không thể mở khóa quá trình sử dụng bởi vì quá trình xác thực bị lỗi không hoạt động;
Bạn phải tự thoát hết kdesktop_lock (pid %1)
Translated by DC@DR on 2006-09-09
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-04
In upstream:
Không thể bỏ khoá phiên chạy vì hệ thống xác thực không hoạt động được; bạn phải tự buộc kết thúc tiến trình « kdesktop_lock » (PID %1).
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-14
Located in lock/lockdlg.cc:423
110 of 172 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, DC@DR, Thien Pham, Vo Dai Chuyen.