Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Divehi guidelines.
110 of 172 results
1.
<nobr><qt><b>Automatic Log Out</b></qt><nobr>
<nobr><qt><b>އޯޓޮމެޓިކް ލޮގް އައުޓް</b></qt><nobr>
Translated by Huxain on 2009-05-29
Reviewed by naxim on 2009-07-17
Located in lock/autologout.cc:39
2.
<qt>To prevent being logged out, resume using this session by moving the mouse or pressing a key.</qt>
<qt>ލޮގް އައުޓް ވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި، މައުސް ޙަރަކާތްކޮށްލައިގެން ނުވަތަ ކީބޯޑުގެ ކީއަކަށް ފިތާލައިގެން މި ސެޝަން އަލުން ކުރިއަށްގެންދޭ</qt>
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-18
Located in lock/autologout.cc:40
3.
<nobr><qt>You will be automatically logged out in 1 second</qt></nobr>
<nobr><qt>You will be automatically logged out in %n seconds</qt></nobr>
<nobr><qt> %n ސިކުންތުގެތެރޭގައި ތިޔަފަރާތް ލޮގްއައުޓްވާނެ</qt></nobr>
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-18
Located in lock/autologout.cc:80
4.
<nobr><b>The session is locked</b><br>
<nobr><b>ސެޝަން ވަނީ ލޮކް ވެފައި</b><br>
Translated and reviewed by Huxain on 2009-05-29
Located in lock/lockdlg.cc:82
5.
<nobr><b>The session was locked by %1</b><br>
<nobr><b>ސެޝަން ލޮކްވެފައި ވަނީ %1 އިން</b><br>
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-18
Located in lock/lockdlg.cc:83
6.
Sw&itch User...
ޔޫޒަރ ސްވ&ިޗްކުރޭ....
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-18
Located in lock/lockdlg.cc:93
7.
Unl&ock
ލ&ޮކްފިލުވާ
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-18
Located in lock/lockdlg.cc:94
8.
<b>Unlocking failed</b>
<b>ލޮކްނުފިލުވުނު</b>
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-18
Located in lock/lockdlg.cc:191
9.
<b>Warning: Caps Lock on</b>
<b>އިންޒާރު: ކެޕްސްލޮކް ވަނީ އޮންކޮށް</b>
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-18
Located in lock/lockdlg.cc:197
10.
Cannot unlock the session because the authentication system failed to work;
you must kill kdesktop_lock (pid %1) manually.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
ސެޝަނުގެ ލޮކެއް ނުފިލުވުނު ސަބަބަކީ އޮތޮންޓިކޭޝަން ސިސްޓަމް މަސައްކަތެއް ނުކުރި،
ތިޔަފަރާތުން ޖެހޭނީ kdesktop_lock (pid %1) މެނުއަލްކޮށް އަމިއްލައަށް ނައްތާލަން.
Translated by naxim on 2009-06-18
Reviewed by naxim on 2009-07-07
Located in lock/lockdlg.cc:423
110 of 172 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

No-one has contributed to this translation yet.