Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 111 results
1.
KCMLocale
KCMLocale
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-08-27
Located in toplevel.cpp:53
2.
Regional settings
Thiết lập vùng miền
Translated and reviewed by sotacom on 2007-07-17
In upstream:
Thiết lập miền
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-14
Located in toplevel.cpp:55
3.
Changed language settings apply only to newly started applications.
To change the language of all programs, you will have to logout first.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Những thay đổi ngôn ngữ chỉ có tác dụng đối với những chương trình mới chạy.
Để thay đổi ngôn ngữ của mọi chương trình, bạn cần phải đăng xuất.
Translated and reviewed by sotacom on 2007-07-17
In upstream:
Thiết lập ngôn ngữ đã thay đổi có tác động chỉ trong ứng dụng được khởi chạy mới.
Để thay đổi ngôn ngữ của mọi chương trình, bạn sẽ phải đăng xuất trước.
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-27
Located in toplevel.cpp:178
4.
Applying Language Settings
Áp dụng thiết lập ngôn ngữ
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-08-27
Located in toplevel.cpp:182
5.
<h1>Country/Region & Language</h1>
<p>From here you can configure language, numeric, and time
settings for your particular region. In most cases it will be
sufficient to choose the country you live in. For instance KDE
will automatically choose "German" as language if you choose
"Germany" from the list. It will also change the time format
to use 24 hours and and use comma as decimal separator.</p>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<h1>Quốc gia/Vùng miền và Ngôn ngữ</h1>
<p>Từ đây bạn có thể cấu hình thiết lập ngôn ngữ, kiểu số
và múi giờ của nơi bạn ở. Trong phần lớn trường hợp, bạn chỉ
cần chọn quốc gia mình. Lấy thí dụ, hệ thống KDE sẽ tự động
chọn ngôn ngữ « Đức » nếu bạn chọn quốc gia « Đức » trong
danh sách. Nó sẽ cũng thay đổi hình thức giờ thành 24-giờ
và dùng dấu phẩy để phân cách số nguyên và phân số thập phân.</p>
Translated and reviewed by sotacom on 2007-07-17
In upstream:
<h1>Quốc gia/Miền và Ngôn ngữ</h1>
<p>Từ đây bạn có thể cấu hình thiết lập ngôn ngữ, kiểu số
và múi giờ cho chỗ bạn. Trong phần lớn trường hợp, bạn chỉ
cần chọn quốc gia mình. Lấy thí dụ, hệ thống KDE sẽ tự động
chọn ngôn ngữ « Đức » nếu bạn chọn quốc gia « Đức » trong
danh sách. Nó sẽ cũng thay đổi dạng thức giờ thành 24-giờ
và dùng dấu phẩy để định giới số nguyên và phân số thập phân.</p>
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-27
Located in toplevel.cpp:216
6.
Examples
Ví dụ
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-08-27
Located in toplevel.cpp:260
7.
&Locale
&Địa phương
Translated and reviewed by sotacom on 2007-07-17
In upstream:
&Miền địa phương
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-27
Located in toplevel.cpp:261
8.
&Numbers
&Số
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-08-27
Located in toplevel.cpp:262
9.
&Money
&Tiền tệ
Translated and reviewed by sotacom on 2007-07-17
In upstream:
&Tiền
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-27
Located in toplevel.cpp:263
10.
&Time && Dates
&Giờ và Ngày tháng
Translated and reviewed by sotacom on 2007-07-17
In upstream:
&Giờ và Ngày
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-14
Located in toplevel.cpp:264
110 of 111 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, sotacom.