Translations by Rinse de Vries

Rinse de Vries has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 111 results
1.
KCMLocale
2006-04-04
KCMLocale
2.
Regional settings
2006-04-04
Regionale instellingen
3.
Changed language settings apply only to newly started applications. To change the language of all programs, you will have to logout first.
2006-04-04
De gewijzigde taalinstellingen zijn alleen van toepassing op toepassingen die u hierna opstart. Meld u opnieuw aan om de taal voor de volledige desktop te wijzigen.
4.
Applying Language Settings
2006-04-04
Bezig met het toepassen van de taalinstellingen
5.
<h1>Country/Region & Language</h1> <p>From here you can configure language, numeric, and time settings for your particular region. In most cases it will be sufficient to choose the country you live in. For instance KDE will automatically choose "German" as language if you choose "Germany" from the list. It will also change the time format to use 24 hours and and use comma as decimal separator.</p>
2006-04-04
<h1>Land/regio en taal</h1> <p>Hier kunt u de taal-, numerieke en tijdsinstellingen voor uw eigen regio instellen. In de meeste gevallen is het voldoende om het land waarin u woont te selecteren. Bijvoorbeeld, KDE kiest automatisch "Nederlands" als taal wanneer u "Nederland" als land uitkiest. Dit zorgt er meteen ook voor dat de tijdsindeling verandert in 24 uur en dat de komma als decimaal scheidingsteken wordt gebruikt.</p>
6.
Examples
2006-04-04
Voorbeelden
7.
&Locale
2006-04-04
&Lokaal
8.
&Numbers
2006-04-04
&Getallen
9.
&Money
2006-04-04
&Valuta
10.
&Time && Dates
2006-04-04
&Tijd && datum
11.
&Other
2006-04-04
&Overig
12.
Country or region:
2006-04-04
Land of regio:
13.
Languages:
2006-04-04
Talen:
14.
Add Language
2006-04-04
Taal toevoegen:
15.
Remove Language
2006-04-04
Taal verwijderen
16.
Move Up
2006-04-04
Omhoog
17.
Move Down
2006-04-04
Omlaag
21.
Other
2006-04-04
Overige
22.
without name
2006-04-04
naamloos
23.
This is where you live. KDE will use the defaults for this country or region.
2006-04-04
Hier woont u. KDE zal de standaardwaarden voor dit land of deze regio gebruiken.
24.
This will add a language to the list. If the language is already in the list, the old one will be moved instead.
2006-04-04
Dit voegt een taal toe aan de lijst. Als de taal reeds bestaat wordt de oude versie verwijderd.
25.
This will remove the highlighted language from the list.
2006-04-04
Dit verwijdert de geaccentueerde taal uit de lijst.
26.
KDE programs will be displayed in the first available language in this list. If none of the languages are available, US English will be used.
2006-04-04
KDE-programma's zullen worden weergegeven in de eerst beschikbare taal uit deze lijst. Als geen van deze talen beschikbaar is, dan wordt Engels (VS) gebruikt.
27.
Here you can choose your country or region. The settings for languages, numbers etc. will automatically switch to the corresponding values.
2006-04-04
Hier kunt u uw land of regio kiezen. De instellingen voor taal, getallen etc. zullen automatisch overgaan op de overeenkomende waarden.
28.
Here you can choose the languages that will be used by KDE. If the first language in the list is not available, the second will be used, etc. If only US English is available, no translations have been installed. You can get translation packages for many languages from the place you got KDE from.<p>Note that some applications may not be translated to your languages; in this case, they will automatically fall back to US English.
2006-04-04
Hier kunt u de taal kiezen die zal worden gebruikt door KDE. Als de eerste taal niet beschikbaar is, dan wordt tweede gebruikt, etc. Als alleen Engels (VS) beschikbaar is, dan zijn er geen vertalingen geïnstalleerd. U kunt de pakketten met vertalingen voor diverse talen vinden op dezelfde plek als waar u KDE vandaan hebt. <p>Opmerking: sommige toepassingen zijn mogelijk niet beschikbaar in een van de door u opgegeven talen. In dat geval vallen deze automatisch terug op Engels (VS).
29.
Numbers:
2006-04-04
Getallen:
30.
Money:
2006-04-04
Valuta:
31.
Date:
2006-04-04
Datum:
32.
Short date:
2006-04-04
Afgekorte datum:
33.
Time:
2006-04-04
Tijd:
34.
This is how numbers will be displayed.
2006-04-04
Dit is hoe getallen worden weergegeven.
35.
This is how monetary values will be displayed.
2006-04-04
Dit is hoe de valutawaarden worden weergegeven.
36.
This is how date values will be displayed.
2006-04-04
Dit is hoe de datum wordt ingedeeld
37.
This is how date values will be displayed using a short notation.
2006-04-04
Dit is hoe de datum wordt weergegeven als er een afgekorte weergave wordt gebruikt.
38.
This is how the time will be displayed.
2006-04-04
Dit is hoe de tijdsweergave wordt ingedeeld.
39.
&Decimal symbol:
2006-04-04
&Decimaalteken:
40.
Tho&usands separator:
2006-04-04
Scheidingsteken voor d&uizendtallen:
41.
Positive si&gn:
2006-04-04
P&ositief teken:
42.
&Negative sign:
2006-04-04
&Negatief teken:
43.
Here you can define the decimal separator used to display numbers (i.e. a dot or a comma in most countries).<p>Note that the decimal separator used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money' tab).
2006-04-04
Hier kunt u bepalen welk decimaal scheidingsteken gebruikt wordt voor het weergeven van getallen (bijv. een komma in Nederland). <p>Opmerking: u kunt het decimaalteken dat wordt gebruikt bij de weergave van valuta wijzigen bij tabblad "Valuta".
44.
Here you can define the thousands separator used to display numbers.<p>Note that the thousands separator used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money' tab).
2006-04-04
Hier kunt u bepalen hoe de duizendtallen worden gescheiden in getallen. <p> Opmerking: het scheidingsteken voor valuta kunt u instellen bij tabblad "Valuta".
45.
Here you can specify text used to prefix positive numbers. Most people leave this blank.
2006-04-04
Hier kunt u bepalen welke tekst wordt gebruikt voor positieve getallen. De meeste gebruikers laten dit veld leeg.
46.
Here you can specify text used to prefix negative numbers. This should not be empty, so you can distinguish positive and negative numbers. It is normally set to minus (-).
2006-04-04
Hier kunt u de tekst opgeven die gebruikt wordt voor het weergeven van negatieve getallen. Op deze wijze kunt u positieve en negatieve getallen van elkaar onderscheiden. Normaliter is dit ingesteld op minus (-).
47.
Currency symbol:
2006-04-04
Valutasymbool:
48.
Decimal symbol:
2006-04-04
Decimaal teken:
49.
Thousands separator:
2006-04-04
Scheidingsteken voor duizendtallen:
50.
Fract digits:
2006-04-04
Aantal decimale cijfers:
51.
Positive
2006-04-04
Positief
52.
Prefix currency symbol
2006-04-04
Valutasymbool als voorvoegsel:
53.
Sign position:
2006-04-04
Tekenpositie