Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2009-11-15
In upstream:
Phan Vĩnh Thịnh
Suggested by Phan Vinh Thinh on 2007-11-04
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2009-11-15
In upstream:
teppi82@gmail.com
Suggested by Phan Vinh Thinh on 2007-11-04
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Màu</h1> Môđun này cho phép bạn chọn bộ màu dùng cho màn hình KDE. Các phần tử khác nhau của màn hình, như thanh tiêu đề, thực đơn, văn bản, v.v... được gọi là các "phụ tùng". Bạn có thể chọn phụ tùng muốn thay đổi màu của nó từ danh sách, hoặc nhấn vào ô bản sao của màn hình.<p> Có thể ghi nhớ thiết lập màu thành một bộ màu. Cũng có thể sửa hay xóa bộ màu đã ghi. KDE có một vài bộ màu đi kèm để bạn có thể dùng để tạo bộ màu của mình.<p> Tất cả các ứng dụng KDE sẽ tuân theo bộ màu đã chọn. Các ứng dụng không phải KDE cũng có thể sẽ tuân theo một vài hoặc tất cả những thiết lập màu, nếu người dùng chọn như vậy.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
Đây là xem trước của thiết lập màu sẽ được áp dụng nếu bạn nhấn"Áp dụng" hay "OK" . Bạn có thể nhấn vào các phần kháccủaảnh xem trước này. Tên phụ tùng trong hộp "Màu phụ tùng" sẽ thay đổi theo phần của ảnh xem trước mà bạn đã nhấn.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Bộ màu
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Đây là danh sách những bộ màu đã được định nghĩa trước, bao gồm những gì bạn đã tạo. Bạn có thể xem trước một bộ màu đã có bằng cách chọn nó từ danh sách. Bộ màu hiện tại sẽ bị thay thế bằng bộ màu đã chọn.<p>Cảnh báo: nếu bạn không áp dụng các thay đổi với bộ màu hiện tại, thì chúng sẽ bị mất nếu bạn chọn một bộ màu khác.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
&Ghi bộ màu...
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Nhấn nút này nếu bạn muốn ghi nhớ các thiết lập màu hiện tại thành một bộ màu. Bạn sẽ cần đặt tên cho bộ màu đó.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
&Xóa bỏ bộ màu
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Nhấn nút này để xóa bỏ những bộ màu đã chọn. Chú ý là nút này sẽ không dùng được nếu bạn không có đủ quyền để xoá bộ màu.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Phan Vinh Thinh.