Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2009-11-15
In upstream:
Stefan Asserhäll
Suggested by Stefan Asserhäll on 2007-11-02
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2009-11-15
In upstream:
stefan.asserhall@comhem.se
Suggested by Stefan Asserhäll on 2007-11-02
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Färger</h1> Den här modulen låter dig välja det färgschema som ska användas för KDE:s skrivbord. De olika delarna på skrivbordet, t ex namnlister, menytexter osv, kallas för "komponenter". Du kan välja den komponent vars färg du vill ändra genom att välja den i listan, eller genom att klicka på en grafisk representation av skrivbordet.<p> Du kan spara färginställningar som fullständiga färgscheman, vilka också kan ändras eller tas bort. KDE kommer med flera fördefinierade färgscheman som du kan basera egna på.<p> Alla KDE-program kommer att använda det valda färgschemat. Program som inte tillhör KDE kan också använda vissa eller samtliga färginställningar, om alternativet är aktiverat.
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
Det här är en förhandsgranskning av färginställningarna som kommer att användas om du klickar på "Verkställ" eller "OK". Du kan klicka på olika delar av förhandsgranskningen. Namnet på komponenten i "Färg på skärmdel" kommer att ändras för att motsvara den del av förhandsgranskningen som du klickade på.
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Färgschema
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Den här är en lista på fördefinierade färgscheman, inkluderande alla som du själv kan ha skapat. Du kan förhandsgranska ett existerande färgschema genom att välja det från listan. Det aktuella schemat kommer att ersättas med det valda schemat.<p> Varning: Om du ännu inte har verkställt ändringar som du kanske har gjort på det aktuella schemat kommer de att gå förlorade om du väljer ett annat färgschema.
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
Spara s&chema...
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Klicka på den här knappen om du vill spara de aktuella färginställningarna som ett färgschema. Du kommer att bli tillfrågad om ett namn.
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
Ta bo&rt schema
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Klicka på den här knappen för att ta bort det valda färgschemat. Observera att den här knappen är inaktiverad om du inte har behörighet att ta bort färgschemat.
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Stefan Asserhäll.