Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Richard Fric on 2009-11-14
In upstream:
Richard Frič
Suggested by Richard Fric on 2007-11-02
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Richard Fric on 2009-11-14
In upstream:
Richard.Fric@kdemail.net
Suggested by Richard Fric on 2007-11-02
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Farby</h1> Tento modul vám umožňuje vybrať si farebnú schému použitú pre KDE. Rozdielne časti plochy, ako sú titulok okna, text menu, atď., sú označujú ako "prvky". Prvky, ktorým chcete zmeniť farbu, môžete vybrať zo zoznamu, alebo kliknutím na grafickú reprezentáciu plochy.<p> Môžete si uložiť nastavenia farieb ako kompletnú farebnú schému, ktorú je možné aj upravovať alebo zmazať. KDE obsahuje už niekoľko predvytvorených farebných schém, ktoré môžu tvoriť základ vašich vlastných.<p> Všetky KDE aplikácie sa budú správať podľa vybranej farebnej schémy. Nie KDE aplikácie môžu tiež reagovať na niektoré, alebo na všetky farebné nastavenia.
Translated by Stanislav Visnovsky on 2006-04-04
Reviewed by Richard Fric on 2007-06-03
In upstream:
<h1>Farby</h1> Tento modul vám umožňuje vybrať si farebnú schému pre pracovné plochyKDE. Rozdielne časti plochy, ako sú titulok okna, text menu, atď., sa označujú ako "prvky". Prvky, ktorým chcete zmeniť farbu, môžete vybrať zo zoznamu, alebo kliknutím na grafickú reprezentáciu pracovnej plochy.<p> Nastavenia farieb si môžete si uložiť ako kompletnú farebnú schému, ktorú je možné aj upravovať alebo zmazať. KDE obsahuje už niekoľko predvytvorených farebných schém, ktoré môžu tvoriť základ vašich vlastných.<p> Všetky KDE aplikácie sa budú správať podľa vybranej farebnej schémy. Non-KDE aplikácie môžu tiež reagovať na niektoré alebo na všetky farebné nastavenia, ak je táto možnosť povolená.
Suggested by Richard Fric on 2008-02-15
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
Toto je predbežné zobrazenie nastavenia farieb, ktoré sa aplikuje ak kliknete na "Aplikovať" alebo "OK". Môžete kliknúť do rôznych častí tohoto predbežného obrázku. Meno prvku v položke "Farba prvku" bude zmenený podľa toho kam do obrázku kliknete.
Translated and reviewed by Stanislav Visnovsky on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Farebná schéma
Translated and reviewed by Stanislav Visnovsky on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Toto je zoznam preddefinovaných farebných schém, zahŕňajúci všetky, ktoré máte vytvorené. Môžete si predbežne zobraziť existujúcu farebnú schému, vybraním zo zoznamu. Aktuálna schéma bude nahradená označenou.<p> Upozornenie: Ak ste nedali aplikovať niektoré zmeny, ktoré ste vykonali v aktuálnej schéme, tieto zmeny sa stratia, keď vyberiete inú farebnú schému.
Translated and reviewed by Stanislav Visnovsky on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
&Uložiť schému...
Translated and reviewed by Stanislav Visnovsky on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Stlačte toto tlačidlo ak chcete uložiť aktuálnu farebnú schému ako novú farebnú schému. Bude od vás požadované meno.
Translated and reviewed by Stanislav Visnovsky on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
Od&strániť schému
Translated and reviewed by Stanislav Visnovsky on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Stlačte toto tlačidlo k odstráneniu farebnej schémy. Poznámka.: Toto tlačidlo nie je prístupné, ak nemáte práva ku odstráneniu tejto farebnej schémy.
Translated and reviewed by Stanislav Visnovsky on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Richard Fric, Stanislav Visnovsky.