Translations by Andris Maziks

Andris Maziks has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

129 of 29 results
1.
Your names
2009-11-17
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2.
Your emails
2009-11-17
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
2006-04-04
Šī ir krāsu uzstādījumu apskate, kura tiks piemērota, ja jūs noklikšķināsiet "Piemērot" vai "OK". Jūs varat ieklikšķināt dažādās apskatāmā attēla vietās. Viddžeta nosaukums "Viddžeta krāsa" boksā nomainīsies, lai atbilstu apskatāmā attēla daļai, kurā jūs ieklikšķinājāt.
5.
Color Scheme
2006-04-04
Krāsu Shēma
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
2006-04-04
Šis ir predefinētu krāsu shēmu saraksts, ieskaitot arī jūsu veidotās. Jūs varat apskatīt esošo krāsu shēmu izvēloties to sarakstā. Tekošā shēma tiks aizstāta ar izvēlēto krāsu shēmu.<p> Brīdinājums: ja jūs nēesiet piemērojuši jebkuras izdarītās izmaiņas tekošajā shēmā, šīs izmaiņas būs zudušas, ja jūs izvēlēsieties citu krāsu shēmu.
7.
&Save Scheme...
2006-04-04
&Saglabāt Shēmu...
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
2006-04-04
Nospiediet šo pogu, ja vēlaties saglabāt tekošos krāsu uzstādījumus kā krāsu shēmu. Jums tiks paprasīts nosaukums.
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
2006-04-04
Nospiediet šo pogu, lai aizvāktu izvēlēto krāsu shēmu. Atcerieties ka šī poga ir aizliegta, ja jums nav tiesību dzēst krāsu shēmu.
24.
Standard Background
2006-04-04
Standarta Fons
25.
Standard Text
2006-04-04
Standarta Teksts
34.
Link
2006-04-04
Saite
35.
Followed Link
2006-04-04
Atsekota Saite
37.
Click here to select an element of the KDE desktop whose color you want to change. You may either choose the "widget" here, or click on the corresponding part of the preview image above.
2006-04-04
Noklikšķiniet šeit, lai izvēlētos KDE darbvirsmas elementu, kura krāsu jūs vēlaties mainīt. Jūs varat arī izvēlēties "viddžetu" šeit, vai ieklikšķināt atbilstošajā apskates attēla daļā augstāk.
38.
Click here to bring up a dialog box where you can choose a color for the "widget" selected in the above list.
2006-04-04
Noklikšķiniet šeit, lai atvērtu dialoga logu, kurā jūs varat izvēlēties krāsu priekš augstāk sarakstā izvēlētā "viddžeta".
42.
Use this slider to change the contrast level of the current color scheme. Contrast does not affect all of the colors, only the edges of 3D objects.
2006-04-04
Izmantojiet šo slaideru, lai mainītu kontrasta līmeni tekošajai krāsu shēmai. Kontrasts neietekmē visas krāsas, tikai 3D objektu malas.
43.
Low
2007-10-30
Zems
44.
High
2007-10-30
Augsts
49.
This color scheme could not be removed. Perhaps you do not have permission to alter the filesystem where the color scheme is stored.
2006-04-04
Šī krāsu shēma nevar tikt aizvākta. Varbūt jums nav tiesību mainīt failu sistēmu, kur krāsu shēma ir saglabāta.
50.
Save Color Scheme
2006-04-04
Saglabāt Krāsu Shēmu
52.
A color scheme with the name '%1' already exists. Do you want to overwrite it?
2006-04-04
Krāsu shēma ar vārdu '%1' jau eksistē. Vai jūs gribat to pārrakstīt?
53.
Overwrite
2006-04-04
Pārrakstīt
58.
Inactive window
2006-04-04
Neaktīvs logs
59.
Active window
2006-04-04
Aktīvs Logs
60.
Standard text
2006-04-04
Standarta teksts
61.
Selected text
2006-04-04
Izvēles teksts
62.
link
2006-04-04
saite
63.
followed link
2006-04-04
atsekota saite
64.
Push Button
2006-04-04
Nospiest pogu
65.
New
2006-04-04
Jauns