Browsing Galician translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Galician guidelines.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Xabi García on 2009-11-15
In upstream:
Xabi García
Suggested by Xabi García on 2007-10-28
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Xabi García on 2009-11-15
In upstream:
xabigf@gmx.net
Suggested by Xabi García on 2007-10-28
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Cores</h1> Este módulo permite escolle-la configuración de cor empregada no escritorio KDE. Os diferentes elementos do escritorio, coma as barras de título, textos de menú, etc., son chamados "widgets". Vostede pode escolle-lo widget do cal queira cambiar a cor seleccionándoo na lista ou premendo na representación gráfica do escritorio.<p> Pode garda-las opcións de cores coma configuracións de cor (schemes), que á súa vez poden ser modificados ou borrados. KDE ven por defecto con varias configuracións de cor predefinidas, nas que vostede pode basea-las súas.<p> Tódalas aplicacións KDE obedecerán a configuración de cor escollida. As aplicacións non pretencentes a KDE poden tamén obedecer estes patróns total ou parcialmente, se se activa esta opción.
Translated by Xabi García on 2006-04-04
Reviewed by Xabi García on 2007-06-06
In upstream:
<h1>Cores</h1> Este módulo permite escolle-la configuración de cor empregada no escritorio KDE. Os diferentes elementos do escritorio, coma as barras de título, textos de menú, etc., chámanse "widgets". Vostede pode escolle-lo widget do cal queira cambiar a cor seleccionándoo na lista ou premendo na representación gráfica do escritorio.<p> Pode garda-las opcións de cores coma esquemas de cor (schemes), que á súa vez poden ser modificados ou borrados. KDE ven por defecto con varios esquemas de cor predefinidos, nas que vostede pode basea-las súas.<p> Tódalas aplicacións KDE obedecerán a configuración de cor escollida. As aplicacións non pretencentes a KDE poden tamén obedecer estes patróns total ou parcialmente, se se activa esta opción.
Suggested by Xabi García on 2008-01-13
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
Ésta é unha previsualización das configuracións de cor que serán aplicadas se vostede preme "Aplicar" ou "Aceptar". Vostede pode premer en diferentes partes desta imaxe de previsualización. O nome do widget na casilla "Cor do Widget" cambiará para reflecti-la parte da imaxe de previsualización que se prema
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Configuración de Cor
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Ésta é unha lista das configuracións de cor predefinidas, incluindo tódalas que vostede creara. Pódese previsualizar unha configuración de cores seleccionándoa da lista. A configuración actual será remprazada pola configuración escollida.<p> Coidado: se vostede aínda non aplicou ningún cambio dos que fixera á configuración actual, estes cambios perderanse se selecciona outra configuración de cores.
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
&Gravar Configuración de Cores...
Translated and reviewed by Xabi García on 2007-03-09
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Prema este botó para garda-las configuracións actuais de cor coma unha configuración de cor (scheme). Se lle preguntará por un nome.
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
&Borrar Configuración de Cor
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Prema este botón para borra-la configuración de cor escollida. Nótese que este botón está desactivado se vostede non posúe os permisos para borra-la configuración.
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Galician Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Xabi García.