Browsing Frisian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Frisian guidelines.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Rinse de Vries on 2009-11-16
In upstream:
Berend Ytsma
Suggested by berend on 2006-04-04
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Rinse de Vries on 2009-11-16
In upstream:
berendy@bigfoot.com
Suggested by Rinse de Vries on 2007-10-28
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Kleuren</h1>. Yn dizze module kinne jo it kleurskema dat brûkt wurdt foar it KDE-búroblêd kieze. De ferskate ûnderdielen fan jo búroblêd, lykas titelbalken, menutekst, ensfh. wurde "Widgets" neamt. Jo kinne de widget wêrfan jo de kleur oanpasse wolle kieze troch dizze yn in list te selektearjen, of troch yn de printallyk op it oerienkommende ûnderdiel te klikken.<p> Jo kinne de kleurynstellings dan opslaan as komplete kleurskema's, dy't jo letter wer oanpasse of fuortsmite kinne. KDE komt mei in oantal foartiids ynstelde kleurskema's dy't jo as útgongspunt foar jo eigen skema brûke kinne.<p> Alle KDE-tapassings brûke it selektearre kleurskema. Ek guon net-KDE-tapassings brûke (diels) dizze ynstellings at dizze opsje ynskeakele is.
Translated and reviewed by berend on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
Dit is in foarbyld fan de kleurynstellings dy't tapast wurde sille at jo op "Tapasse" of "OK" klikke. Jo kinne op ferskate parten fan dit foarbyld klikke. De widgetnamme yn it fak "Widget-kleur" sil dan feroarje om it diel fan it foarbyld dat jo klikt hawwe te wjerspegeljen.
Translated and reviewed by berend on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Kleurskema
Translated and reviewed by berend on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Dit is in list mei foartiids ynstelde kleurskema's, inkl. de skema's dy't jo miskien sels oanmakke hawwe. Jo kinne in besteand kleurskema besjen troch dizze út de list te selektearjen. It hjoeddeiske skema wurdt dan ferfongen troch it opjûne skema.<p> Warskôging: at jo de mooglike feroaringen dy't jo makke hawwe noch net tapast hawwe, dan sille dy feroaringen weiwurde sa gau't jo in oar skema selektearje.
Translated and reviewed by berend on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
Skema op&slaan...
Translated by berend on 2006-04-04
Reviewed by Rinse de Vries on 2007-06-06
In upstream:
Skema bewa&rje...
Suggested by Rinse de Vries on 2006-08-24
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Klik op dizze knop at jo jo hjoeddeiske kleurynstellings opslaan wolle as kleurskema. Jo wurdt dan frege om in namme op te jaan.
Translated and reviewed by berend on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
Skema fuortsmit&e
Translated and reviewed by berend on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Klik op dizze knop om it selektearde kleurskema fuort te smiten. Dizze knop is net aktyf at jo net de fereaske tagongsrjochten hawwe om it skema fuort te smiten.
Translated and reviewed by berend on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Fryske Oersetting, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Rinse de Vries, berend.