Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 144 results
1.
Allow TCP connections
Cho phép kết nối TCP
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-20
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-18
2.
For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() (XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. gnome-session must be restarted for this to take effect.
Vì lý do bảo mật, trên các hệ máy có « _IceTcpTransNoListen() » (hệ thống XFree86), Phiên làm việc Gnome không lắng nghe các kết nối trên cổng TCP. Tùy chọn này sẽ cho phép các kết nối từ các máy ở xa đã xác thức. Cần chạy lại Phiên làm việc Gnome để tùy chọn này có tác dụng.
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-20
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-18
In upstream:
Vì lý do bảo mật, trên các nền tảng có « _IceTcpTransNoListen() » (hệ thống XFree86), phiên chạy Gnome không lắng nghe các kết nối trên cổng TCP. Tùy chọn này sẽ cho phép kết nối từ các máy ở xa đã xác thực. Cần khởi chạy lại gnome-session để tùy chọn này có tác dụng.
Suggested by Clytie Siddall on 2007-07-11
3.
If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session.
Nếu bật chạy, Phiên làm việc gnome sẽ nhắc người dùng trước khi kết thúc phiên làm việc.
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-20
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-18
In upstream:
Nếu bật, gnome-session sẽ nhắc người dùng trước khi kết thúc phiên làm việc.
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2015-07-10
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:2
4.
If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, the logout dialog will have an option to save the session.
Nếu bật, gnome-session sẽ lưu tự động phiên làm việc. Nếu tắt, hộp thoại đăng xuất sẽ hiển thị tùy chọn lưu phiên làm việc.
Translated by Trần Ngọc Quân on 2015-07-10
5.
Logout prompt
Nhắc đăng xuất
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-20
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:5
6.
Preferred Image to use for login splash screen
Ảnh ưa thích dùng cho màn hình giới thiệu đăng nhập
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-20
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-18
In upstream:
Ảnh ưa thích dùng cho màn hình giật gân đăng nhập
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-15
7.
Run bug-buddy on crash
Chạy trình quản lý lỗi khi có lỗi
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-07-22
8.
Save sessions
Lưu các phiên chạy
Translated by Clytie Siddall on 2006-08-28
Reviewed by Clytie Siddall on 2011-01-17
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:6
9.
Selected option in the log out dialog
Tùy chọn đã chọn trong hộp thoại đăng xuất
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-20
10.
Show the splash screen
Hiển thị màn hình giật gân
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-20
Reviewed by Clytie Siddall on 2011-01-17
110 of 144 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anh Vu, Clytie Siddall, DC@DR, Kutanus, Lê Trường An, Nguyễn Thái Ngọc Duy, Phan Trọng Khanh, Tran Anh Tuan, Trung Ngô, Trần Ngọc Quân, bautroibaola, dani, sotacom.