Browsing Vietnamese translation

8 of 482 results
8.
Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Bộ Quản lý Điện năng được phân phối vì mong muốn nó hữu ích
nhưng KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, thậm chí không có
TÍNH THƯƠNG MẠI hay CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT NÀO CẢ.
Hãy xem Quyền Công Chung GNU để tìm chi tiết.
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-17
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-16
In upstream:
Chương trình này được phát hành vì mong muốn nó có ích, nhưng KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, THẬM CHÍ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý KHẢ NĂNG BÁN HAY KHẢ NĂNG LÀM ĐƯỢC VIỆC DỨT KHOÁT. Xem Giấy phép Công cộng GNU để biết thêm chi tiết.
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-15
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:753 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:432
8 of 482 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.