Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 42 results
1.
Power Manager Brightness Applet
Tiểu dụng độ Sáng Bộ Quản lý Điện năng
Translated by Clytie Siddall on 2007-07-10
Shared:
Tiểu dụng Độ sáng Bộ quản lý Điện năng
Suggested by Clytie Siddall on 2010-02-06
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:105
8.
Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Bộ Quản lý Điện năng được phân phối vì mong muốn nó hữu ích
nhưng KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, thậm chí không có
TÍNH THƯƠNG MẠI hay CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT NÀO CẢ.
Hãy xem Quyền Công Chung GNU để tìm chi tiết.
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-17
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-16
In upstream:
Chương trình này được phát hành vì mong muốn nó có ích, nhưng KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, THẬM CHÍ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý KHẢ NĂNG BÁN HAY KHẢ NĂNG LÀM ĐƯỢC VIỆC DỨT KHOÁT. Xem Giấy phép Công cộng GNU để biết thêm chi tiết.
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-15
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:753 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:432
15.
Power Manager Inhibit Applet
Tiểu dụng ngăn chặn Bộ Quản lý Điện năng
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2007-03-04
Located in ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:91
16.
Allows user to inhibit automatic power saving.
Cho người dùng có khả năng ngăn chặn tự động tiết kiệm điện năng.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2007-03-04
Located in ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:92
21.
Allows user to inhibit automatic power saving
Cho người dùng có khả năng ngăn chặn tự động tiết kiệm điện năng
Translated by Clytie Siddall on 2007-07-10
Located in ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:1
25.
Power Manager
Bộ Quản lý Điện năng
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-17
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-16
In upstream:
Bộ Quản Lý Điện Năng
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-15
Located in ../data/gnome-power-manager.desktop.in.in.h:1
26.
Power management daemon
Trình nền quản lý điện năng
Translated by Clytie Siddall on 2006-08-26
Reviewed by Clytie Siddall on 2011-01-24
Located in ../data/gnome-power-manager.desktop.in.in.h:2
27.
After resume, gnome-power-manager will suppress policy actions for a number of seconds to allow messages to settle and HAL to refresh. Commonly five seconds is enough while not being so long that the user gets confused.
Sau khi tiếp tục lại, bộ quản lý điện năng sẽ thu hồi các hành động chính sách trong một số giây để cho phép các thông điệp xảy ra ổn định và HAL cập nhật được. Bình thường, năm giây là đủ, không quá lâu mà làm cho người dùng cảm thấy bối rối.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-05-02
29.
Allow backlight brightness adjustment
Cho phép điều chỉnh độ sáng đèn sau
Translated by Clytie Siddall on 2007-07-10
Located in ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:1
49.
If sounds should be used when the power is critically low, or inhibit requests have stopped the policy action.
Có nên dùng âm thanh hay không khi điện năng tới hạn, hoặc các yêu cầu ngăn chặn đã dừng hành động chính sách.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2007-03-04
Located in ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:13
110 of 42 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Kiến Trúc, Minh Ngọc Lê, Nguyễn Thái Ngọc Duy, Phan Trọng Khanh, Tran Anh Tuan, Trần Ngọc Quân, huydd1990, lê bình.