Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 482 results
1.
Power Manager Brightness Applet
Tiểu dụng độ Sáng Bộ Quản lý Điện năng
Translated by Clytie Siddall on 2007-07-10
Shared:
Tiểu dụng Độ sáng Bộ quản lý Điện năng
Suggested by Clytie Siddall on 2010-02-06
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:105
2.
Adjusts laptop panel brightness.
Điều chỉnh độ sáng của màn hình máy tính xách tay.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2007-03-04
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:106
3.
Cannot connect to gnome-power-manager
Không thể kết nối đến gnome-power-manager
Translated by Clytie Siddall on 2010-02-06
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:359 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:358
4.
Cannot get laptop panel brightness
Không thể lấy độ sáng của màn hình máy tính xách tay
Translated by Clytie Siddall on 2010-02-06
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:361
5.
LCD brightness : %d%%
Độ sáng LCD: %d%%
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2007-03-04
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:363
6.
Licensed under the GNU General Public License Version 2
Được phát hành với điều kiện của Quyền Công Chung GNU (GPL) phiên bản 2
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-17
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:748 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:427
7.
Power Manager is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Chương trình này là phần mềm tự do; bạn có thể phát hành lại nó và/hoặc sửa đổi nó với điều kiện của Giấy phép Công cộng GNU như được xuất bản bởi Tổ chức Phần mềm Tự do; hoặc phiên bản 2 của Giấy phép này, hoặc (tùy chọn) bất kỳ phiên bản sau nào.
Translated by Clytie Siddall on 2008-01-15
Reviewed by Clytie Siddall on 2011-01-24
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:749 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:428
8.
Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Bộ Quản lý Điện năng được phân phối vì mong muốn nó hữu ích
nhưng KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, thậm chí không có
TÍNH THƯƠNG MẠI hay CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT NÀO CẢ.
Hãy xem Quyền Công Chung GNU để tìm chi tiết.
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-17
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-16
In upstream:
Chương trình này được phát hành vì mong muốn nó có ích, nhưng KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, THẬM CHÍ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý KHẢ NĂNG BÁN HAY KHẢ NĂNG LÀM ĐƯỢC VIỆC DỨT KHOÁT. Xem Giấy phép Công cộng GNU để biết thêm chi tiết.
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-15
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:753 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:432
9.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Bạn đã nhận một bản sao của Giấy phép Công cộng GNU cùng với chương trình này; nếu không, hãy viết thư cho Tổ chức Phần mềm Tự do,
Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301, USA.
Translated by Clytie Siddall on 2008-01-15
Reviewed by Clytie Siddall on 2011-01-24
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:757 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:436
10.
Copyright © 2006 Benjamin Canou
Tác quyền © năm 2006 của Benjamin Canou
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2007-03-04
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:771
110 of 482 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Kiến Trúc, Minh Ngọc Lê, Nguyễn Thái Ngọc Duy, Phan Trọng Khanh, Tran Anh Tuan, Trần Ngọc Quân, huydd1990, lê bình.