Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Divehi guidelines.
110 of 482 results
1.
Power Manager Brightness Applet
ޕަވަރ މެނޭޖަރގެ ބްރައިޓްނަސް އެޕްލިކޭޝަން
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-17
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:105
2.
Adjusts laptop panel brightness.
ލެޕްޓޮޕް ޕެނަލްގެ އަލިކަން ހެޔޮވަރުކޮށްދޭ
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-17
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:106
3.
Cannot connect to gnome-power-manager
ޖީނޯމް-ޕަވަރ-މެނޭޖަރާ ގުޅައެއްނުދެވޭނެ
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-17
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:359 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:358
4.
Cannot get laptop panel brightness
ލެޕްޓޮޕް ޕެނަލްގެ އަލިކަން ނުލިބޭނެ
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-17
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:361
5.
LCD brightness : %d%%
އެލްސީޑީގެ އަލިކަން: %d%%
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-17
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:363
6.
Licensed under the GNU General Public License Version 2
ޖީއެންޔޫ ޖެނެރަލް ޕަބްލިކް ލައިސަންސް ވާރޝަން 2 ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައި
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-17
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:748 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:427
7.
Power Manager is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
ޕަވަރ މެނޭޖަރ އަކީ ހިލޭލިބޭ ސޮފްޓްވެއަރއެއް؛ ތިޔަފަރާތަށް އޭތި އަލުން ބެހިދާނެ އަދި/ނުވަތަ
"ފްރީ ސޮފްޓްވެއަރ ފައުންޑޭޝަން" ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާގޮތަށް ޖީއެންޔޫ ޖެނެރަލް
ޕަބްލިކް ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ދަށުން ބަދަލުގެނެވިދާނެ؛ ބޭނުންނަމަ ވާޝަން 2 ގެ
ލައިސަންސްގެ، ނުވަތަ (ތިޔަފަރާތުން ޚިޔާރުކުރާގޮތަކަށް) އެއަށްވުރެ ފަހުގެ ވާރޝަނެއްގެ.
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-27
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:749 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:428
8.
Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
ޕަވަރަ މެނޭޖަރ ބަހާފައިވަނީ ބޭނުންތެރިއެއްޗަކަށްވާނެކަމުގެ އުންމީދުގައި،
އެކަމަކު އެއްވެސް ވޮރަންޓީއެއް ނެތި، މީގެއިތުރަށް "މާރޗަންޓަބިލިޓީ" ނުވަތަ
"ފިޓްނަސް ފޮރ އަ ޕަޓިކިއުލަރ ޕާރޕަސް" ގެ ވޮރަންޓީވެސް ނުލާ. އިތުރަށް
އޮޅުންފިލުވުމަށް ޖީއެންޔޫ ޕަބްލިކް ލައިސަންސް ބަލާ.
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-17
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:753 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:432
9.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
މި ޕްރޮގްރާމާއެކު ޖީއެންޔޫ ޖެނެރަލް ޕަބްލިކް ލައިސަންސްގެ ކޮޕީއެއް
ލިބިފައި އޮންނަންވާނެ؛ ލިބިފައި ނެތްނަމަ، ފްރީ ސޮފްޓްވެއަރ ފައުންޑޭޝަން،
އިންކޯޕަރޭޓަޑް.، 51 ފްރޭންކްލިން ސްޓްރީޓް، ފިފްތް ފްލޯރ، ބޯސްޓަން، އެމްއޭ
02110-1301، ޔޫއެސްއޭ އަށް ލިޔޭ.
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-17
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:757 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:436
10.
Copyright © 2006 Benjamin Canou
ކޮޕީރައިޓް© 2006 ބެންޖަމިން ކެނޮއު
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-17
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:771
110 of 482 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

No-one has contributed to this translation yet.