Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
1120 of 35 results
11.
If you stroke a path (Edit->Stroke Path), the paint tools can be used with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even the Eraser or the Smudge tool.
Pri obkresľovaní cesty (Úpravy->Obkresliť výber) sa použijú aktuálne nastavenia kresliaceho nástroja. Môžete použiť štetec v režime prechodu, gumu alebo dokonca rozmazanie.
Translated by Martin on 2006-03-25
Reviewed by Zdenko Podobný on 2007-03-05
In upstream:
Pri obkresľovaní cesty (Úpravy->Obkresliť výber) sa použijú aktuálne nastavenia kresliaceho nástroja. Môžete použiť štetec v režime prechodu, gumu alebo dokonca rozmazanie.
Suggested by Marcel Telka on 2008-10-08
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:11
12.
If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs.
Ak je na obrazovke veľký zmätok, opakované stlačenie klávesy <tt>Tab</tt> v[nbsp]okne obrázka skryje alebo zobrazí panel nástrojov a ostatné dialógy.
Translated by Zdenko Podobný on 2006-03-20
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-09-22
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:12
13.
Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the plug-in to work on the whole image.
Väčšina zásuvných modulov pracuje s aktuálnou vrstvou aktuálneho obrázku. V niektorých prípadoch bude musieť zlúčiť všetky vrstvy (Obrázok-&gt;Do jednej vrstvy), ak chcete pracovať s celým obrázkom.
Translated by Zdenko Podobný on 2006-03-20
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-09-22
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:13
14.
Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layer-&gt;Transparency-&gt;Add Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image).
Nie každý efekt sa dá použiť na všetky typy obrázkov. Môžete to zistiť podľa šedej položky v ponuke. Možno bude potrebné zmeniť mód obrázku na RGB (Obrázok-&gt;Režim-&gt;RGB), pridať alfa kanál (Vrstvy-&gt;Priesvitnosť-&gt;Pridať alfa kanál) alebo zlúčiť vrstvy (Obrázok&gt;Do jednej vrstvy).
Translated by Zdenko Podobný on 2006-03-20
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-09-22
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:14
15.
Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</tt> before making a selection subtracts from the current one.
Stlačením a podržaním klávesu <tt>Shift</tt> pred vytvorením výberu, bude nový výber pridaný k predchádzajúcemu. Naopak, pomocou klávesu <tt>Ctrl</tt> môžete ubrať z aktuálneho výberu.
Translated by Dusan Kazik on 2018-10-02
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
16.
The GIMP can undo most changes to the image, so feel free to experiment.
GIMP vie vrátiť späť väčšinu zmien na obrázku, a preto sa nebojte experimentovať.
Translated by Zdenko Podobný on 2006-03-20
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-09-22
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:16
17.
The GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>.bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will be saved compressed. Of course loading compressed images works too.
GIMP podporuje priebežnú gzip kompresiu. Stačí pridať koncovku <tt>.gz</tt> (alebo <tt>.bz2</tt>, ak máte nainštalovaný bzip2) k názvu súboru a obrázok bude uložený komprimovaný. Prirodzene, GIMP dokáže otvoriť komprimované obrázky.
Translated by Martin on 2006-03-25
Reviewed by Zdenko Podobný on 2007-03-05
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:17
18.
The GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of slides or filters, such that looking through them you see a composite of their contents.
Na vytvorenie obrázka používa GIMP vrstvy. Môžete si ich predstaviť ako sadu fólií alebo filtrov, cez ktoré sa pozeráte, keď chcete vidieť ich kompozíciu.
Translated by Zdenko Podobný on 2006-03-20
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-09-22
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:18
19.
The layer named &quot;Background&quot; is special because it lacks transparency. This prevents you from moving the layer up in the stack. You may add transparency to it by right-clicking in the Layers dialog and selecting &quot;Add Alpha Channel&quot;.
Vrstva "Pozadie" je špeciálna, lebo neobsahuje priesvitnosť. To vám zabraňuje, aby ste pridali vrstve masku alebo, aby ste vrstvu posunuli vyššie. Priesvitnosť tejto vrstve môžete pridať pomocou pravého tlačítka myši v dialógu Vrstvy a výberom "Pridať alfa kanál".
Translated by Martin on 2006-03-25
Reviewed by Zdenko Podobný on 2007-03-05
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:19
20.
To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the guides.
Ak chcete vytvoriť dokonalý kruh, podržte klávesu <tt>Shift</tt> počas vytvárania elipsovitého výberu. Na presné umiestnenie kruhu potiahnite vodorovné a zvislé vodítka dotýkajúce sa kruhu, ktorý chcete označiť, umiestnite kurzor do[nbsp]priesečníka vodítok a výsledný výber sa bude dotýkať vodítok.
Translated by Zdenko Podobný on 2006-03-20
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-09-22
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:20
1120 of 35 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Dusan Kazik, Marcel Telka, Martin, Zdenko Podobný.