Browsing Vietnamese translation

62 of 1731 results
62.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
Type: text
Description
Bạn đang cài đặt ở chế độ nhà sản xuất máy tính. Vui lòng nhập tên riêng của hệ thống. Tên này sẽ được lưu trên hệ thống và có thể được dùng trong việc báo cáo lỗi sau này.
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-10-03
In upstream:
Bạn đang cài đặt ở chế độ nhà sản xuất hệ thống. Vui lòng nhập tên (unique name) của hệ thống. Tên này sẽ được lưu trên hệ thống và có thể được dùng để trong việc báo cáo lỗi sau này.
Suggested by bautroibaola on 2008-03-04
Located in ../ubiquity.templates:10001
62 of 1731 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.