Browsing Vietnamese translation

4 of 1731 results
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
Type: error
Description
:sl2:
Một bước cài đặt không thành công. Bạn có thể thử chạy lại mục bị lỗi từ trình đơn, hoặc bỏ qua nó và chọn một tùy chọn khác. Bước cài đặt bị lỗi là : ${ITEM}
Translated and reviewed by ngoc-hoang on 2008-03-16
In upstream:
Một bước cài đặt không thành công. Bạn có thể thử chạy lại mục bị lỗi từ trình đơn, hoặc bỏ qua nó và chọn một điều khác. Bước cài đặt bị lỗi là : ${ITEM}
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-11
Located in ../main-menu.templates:3001
4 of 1731 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.