Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
181190 of 1731 results
181.
Would you like the installer to try to unmount these partitions again?
Type: boolean
Description
Bạn có muốn chương trình cài đặt cố gỡ bỏ các phân vùng này?
Translated and reviewed by buixuanduong1983 on 2007-08-10
Located in ../ubiquity.templates:143001
182.
Do you want to return to the partitioner?
Type: boolean
Description
Bạn có muốn quay lại trình phân vùng đĩa?
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-07-22
Located in ../partman-target.templates:15001
183.
Some of the partitions you created are too small. Please make the following partitions at least this large (in bytes):
Type: boolean
Description
Một vài phân vùng bạn đã tạo quá nhỏ. Vui lòng thay đổi các phân vùng dưới đây sao cho độ lớn ít nhất là (tính theo byte):
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-07-22
Located in ../ubiquity.templates:149001
184.
If you do not go back to the partitioner and increase the size of these partitions, the installation may fail.
Type: boolean
Description
Nếu bạn không quay lại trình phân vùng đĩa và tăng kích thước những phân vùng này, cài đặt có thể thất bại.
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-07-22
Located in ../ubiquity.templates:149001
185.
Install Type: ${INSTALLTYPE}
Drivers:
Add. Video Driver: ${VIDEO_DRIVER}
TV-Out: ${TVOUT}, ${TVSTANDARD}
Additional Services:
VNC: ${EN_VNC}
SSH: ${EN_OPENSSH}
Samba: ${EN_SAMBA}
NFS: ${EN_NFS}
MythTV Service: ${EN_MYSQL}
Normal Ubuntu Install Questions:
Language: ${LANGUAGE}
Keyboard layout: ${KEYMAP}
Regular Name: ${FULLNAME}
Regular Login name: ${USERNAME}
Location: ${LOCATION}
Type: note
Description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Kiểu cài đặt: ${INSTALLTYPE}
Các trình điều khiển:
Thêm. Trình diều khiển video: ${VIDEO_DRIVER}
TV-Out: ${TVOUT}, ${TVSTANDARD}
Những dịch vụ bổ sung:
VNC: ${EN_VNC}
SSH: ${EN_OPENSSH}
Samba: ${EN_SAMBA}
NFS: ${EN_NFS}
MythTV Service: ${EN_MYSQL}
Các thông tin căn bản:
Ngôn ngữ: ${LANGUAGE}
Trình tự sắp xếp của bàn phím: ${KEYMAP}
Tên thật: ${FULLNAME}
Tên đăng nhập: ${USERNAME}
Vị trí: ${LOCATION}
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-10-04
In upstream:
Kiểu cài đặt: ${INSTALLTYPE}
Các trình điều khiển:
Thêm. Trình diều khiển video: ${VIDEO_DRIVER}
TV-Out: ${TVOUT}, ${TVSTANDARD}
Những dịch vụ bổ sung:
VNC: ${EN_VNC}
SSH: ${EN_OPENSSH}
Samba: ${EN_SAMBA}
NFS: ${EN_NFS}
MythTV Service: ${EN_MYSQL}
Normal Ubuntu Install Questions:
Ngôn ngữ: ${LANGUAGE}
Trình tự sắp xếp của bàn phím: ${KEYMAP}
Tên thật: ${FULLNAME}
Tên đăng nhập: ${USERNAME}
Vị trí: ${LOCATION}
Suggested by sotacom on 2007-09-25
Located in ../ubiquity-frontend-mythbuntu.templates:1001
186.
What Type of Installation?
Type: text
Description
Chọn kiểu cài đặt
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-10-04
In upstream:
Kiểu cài đặt là gì
Suggested by sotacom on 2007-09-25
Located in ../ubiquity-frontend-mythbuntu.templates:2001
187.
Two installation types are available for Mythbuntu:
Type: text
Description
Có hai kiểu cài đặt cho Mythbuntu:
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-10-04
In upstream:
Hai loại trình cài đặt phù hợp cho Mythbuntu:
Suggested by bautroibaola on 2008-03-04
Located in ../ubiquity-frontend-mythbuntu.templates:3001
188.
Standard Installation
Type: text
Description
Cài đặt chuẩn
Translated and reviewed by Nguyen Shane on 2008-10-13
Located in ../ubiquity-frontend-mythbuntu.templates:4001
189.
A standard installation will install and configure every option with minimal user interaction. This will install a backend, frontend, all plugins, and all themes.
Type: text
Description
Kiểu cài đặt chuẩn sẽ cài đặt và cấu hình tất cả các tùy chọn tự động và hạn chế hỏi người dùng. Kiểu này sẽ cài đặt một backend, một frontend, tất cả phụ kiện và tất cả các kiểu giao diện.
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-10-04
Located in ../ubiquity-frontend-mythbuntu.templates:5001
190.
Advanced Installation
Type: text
Description
Cài đặt nâng cao
Translated and reviewed by zeratulbk on 2007-12-29
Located in ../ubiquity-frontend-mythbuntu.templates:6001
181190 of 1731 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anh Vu, Clytie Siddall, Ha-Duong Nguyen, Hai Lang, Lê Khắc Như, Lê Kiến Trúc, Lê Quốc Thái, Nguyen Duc Thanh, Nguyen Shane, Nguyen Vu Hung, Nguyễn Hải Nam, RadioActiveRice, The Classic Man, Thien Pham, Tran Anh Tuan, Tran Khai Hoang, Trần Hoài Nam, Trần Đức Nam, Viet Le, bautroibaola, buixuanduong1983, cc.haph, dani, haily, ngoc-hoang, sotacom, trinhduchung, yell0w, zeratulbk.