Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
144153 of 1731 results
144.
This particular error is often due to a faulty hard disk. It may help to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
Type: error
Description
Lỗi này thường do ổ cứng bị hỏng. Bạn nên kiểm tra ổ cứng có quá cũ và cần được thay thế không, hoặc là chuyển hệ thống tới chỗ mát hơn.
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-10-04
In upstream:
Lỗi này thường do ổ cứng bị hư. Bạn nên kiểm tra ổ cứng có quá cũ và cần được thay thế không, hoặc là chuyển hệ thống tới chỗ mát hơn.
Suggested by Lê Quốc Thái on 2007-07-13
Located in ../ubiquity.templates:89001
145.
Failed to copy files; faulty CD/DVD or hard disk?
Type: error
Description
Lỗi chép tập tin; do đĩa CD/DVD hoặc ổ cứng hỏng?
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-10-04
In upstream:
Lỗi chép tập tin; do đĩa CD/DVD hoặc ổ cứng hư?
Suggested by Anh Vu on 2007-06-19
Located in ../ubiquity.templates:90001
146.
This particular error is often due to a faulty CD/DVD disk or drive, or a faulty hard disk. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers), to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
Type: error
Description
This is used when we don't know whether the CD/DVD or the hard disk is at
fault.
Type: select
Description
This is used when there was an md5 mismatch during copying, meaning that
the source file and destination file are not equal.
Lỗi này thường do đĩa hay ổ đĩa CD/DVD hoặc ổ cứng bị hỏng. Bạn có thể lau sạch đĩa CD/DVD, ghi lại đĩa CD/DVD ở tốc độ thấp hơn, làm sạch ổ CD/DVD bằng thiết bị lau ổ đĩa (có thể tìm thấy ở các cửa hàng điện tử), kiểm tra ổ cứng có quá cũ và cần được thay thế không, hoặc làm mát hệ thống.
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-10-04
In upstream:
Lỗi này thường do đĩa hay ổ đĩa CD/DVD hoặc ổ cứng bị hỏng. Bạn có thể lau sạch đĩa CD/DVD, ghi lại đĩa CD/DVD ở tốc độ thấp hơn, làm sạch ổ CD/DVD bằng thiết bị lau ổ đĩa (có thể tìm thấy ở các cửa hàng điện tử), kiẻm tra ổ cứng có quá cũ và cần được thay thế không, hoặc làm mát hệ thống.
Suggested by buixuanduong1983 on 2007-08-10
Located in ../ubiquity.templates:90001 ../ubiquity.templates:91001
147.
Failed to copy file; faulty CD/DVD or hard disk?
Type: select
Description
Cóp dữ liệu không thành công. Lỗi đĩa cứng hoặc lỗi đĩa CD/DVD
Translated and reviewed by trinhduchung on 2008-06-08
Located in ../ubiquity.templates:91001
148.
The following file did not match its source copy on the CD/DVD:
Type: select
Description
Các tệp dưới đây không giống với tệp gốc trên đĩa CD/DVD:
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-07-22
Located in ../ubiquity.templates:107001
149.
Copying installation logs...
Type: text
Description
Đang sao chép các ghi chép cài đặt...
Translated and reviewed by Nguyen Shane on 2008-10-13
Located in ../ubiquity.templates:108001
150.
Configuring target system...
Type: text
Description
Đang cấu hình hệ thống chỉ định...
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-19
Located in ../ubiquity.templates:109001
151.
Configuring system locales...
Type: text
Description
Đang cấu hình các thông số bản địa của hệ thống...
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-10-04
Shared:
Đang cấu hình các thông số trong hệ thống...
Suggested by Nguyen Shane on 2008-10-13
Located in ../ubiquity.templates:110001
152.
Configuring apt...
Type: text
Description
Đang cấu hình apt...
Translated by Viet Le on 2006-11-20
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-03-22
Located in ../ubiquity.templates:111001
153.
Configuring time zone...
Type: text
Description
Đang chỉnh múi giờ...
Translated by Viet Le on 2006-11-20
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-03-22
Located in ../ubiquity.templates:112001
144153 of 1731 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anh Vu, Clytie Siddall, Ha-Duong Nguyen, Hai Lang, Lê Khắc Như, Lê Kiến Trúc, Lê Quốc Thái, Nguyen Duc Thanh, Nguyen Shane, Nguyen Vu Hung, Nguyễn Hải Nam, RadioActiveRice, The Classic Man, Thien Pham, Tran Anh Tuan, Tran Khai Hoang, Trần Hoài Nam, Trần Đức Nam, Viet Le, bautroibaola, buixuanduong1983, cc.haph, dani, haily, ngoc-hoang, sotacom, trinhduchung, yell0w, zeratulbk.