Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
1120 of 1731 results
11.
Ignore questions with a priority less than:
Type: select
Description
:sl2:
Bỏ qua các câu hỏi có ưu tiên dưới mức:
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-10-03
In upstream:
Bỏ qua các câu hỏi có ưu tiên dưới:
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
Các gói cài đặt mà sử dụng debconf sẽ sắp xếp câu hỏi cho bạn theo thứ tự ưu tiên. Chỉ những câu hỏi có mức độ ưu tiên vừa đủ hoặc cao hơn sẽ được hiển thị cho bạn xem; mọi câu hỏi kém quan trọng hơn đều bị bỏ qua.
Translated by Tran Anh Tuan on 2008-10-03
Reviewed by Nguyễn Hải Nam on 2013-04-26
In upstream:
Gói cấu hình bằng debconf có ưu tiên hóa các câu hỏi cho bạn. Chỉ những câu hỏi có ưu tiên nào đó hoặc cao hơn sẽ thật được hiển thị cho bạn xem; mọi câu hỏi ít quan trọng hơn bị nhảy qua.
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Bạn có thể chọn ưu tiên thấp nhất cho câu hỏi bạn muốn xem :
rất quan trọng[tab][tab]mục có thể làm hỏng hệ thống nếu người sử dụng
[tab][tab][tab][tab]không can thiệp.
cao[tab][tab]mục không có giá trị mặc định hợp lý.
vừa[tab][tab]mục thông thường có giá trị mặc định hợp lý.
thấp[tab][tab]mục không đáng kể có giá trị mặc định hoạt động tốt
[tab][tab][tab][tab]được trong hầu hết trường hợp.
Translated by Tran Anh Tuan on 2008-10-03
Reviewed by Trần Đức Nam on 2013-10-10
In upstream:
Bạn có thể chọn ưu tiên thấp nhất cho câu hỏi bạn muốn xem :
tới hạn[tab][tab]mục rất có thể ngắt hệ thống nếu người sử dụng
[tab][tab][tab][tab]không sửa.
cao[tab][tab]mục không có giá trị mặc định hợp lý.
vừa[tab][tab]mục chuẩn có giá trị mặc định hợp lý.
thấp[tab][tab]mục không đáng kể có giá trị mặc định hoạt động
[tab][tab][tab][tab]được trong hầu hết trường hợp.
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
Type: select
Description
:sl2:
Chẳng hạn, câu hỏi này có mức độ ưu tiên bình thường, vì thế nếu ưu tiên của bạn đặt là « cao » hoặc « cực quan trọng », bạn sẽ không thấy câu hỏi này.
Translated by cc.haph on 2011-04-02
Reviewed by Nguyễn Hải Nam on 2013-04-26
In upstream:
Chẳng hạn, câu hỏi này có ưu tiên vừa, vì thế nếu ưu tiên của bạn đã « cao » hoặc « tới hạn », bạn sẽ không xem câu hỏi này.
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
15.
Change debconf priority
Type: text
Description
:sl2:
Thay đổi cấp ưu tiên debconf
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-priority.templates:1001
16.
Continue
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
Tiếp tục
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:1001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:1001
17.
Go Back
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
Quay lại
Translated by cc.haph on 2011-04-02
Reviewed by Ngoc Van-Hong Vo on 2011-06-16
In upstream:
Lùi
Suggested by Clytie Siddall on 2007-09-24
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:2001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:2001
18.
Yes
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
Type: text
Description
:sl4:
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:3001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:3001 ../cdebconf-slang-udeb.templates:1001 ../cdebconf-text-udeb.templates:6001
19.
No
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
Type: text
Description
:sl4:
Không
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:4001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:4001 ../cdebconf-slang-udeb.templates:2001 ../cdebconf-text-udeb.templates:7001
20.
Cancel
#-#-#-#-#  templates.pot (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
#-#-#-#-#  templates.pot (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
Type: select
Choices
These are choices of actions so this is, at least in English,
an infinitive form
:sl2:
Huỷ bỏ
Translated by cc.haph on 2011-04-02
Reviewed by Ngoc Van-Hong Vo on 2011-06-16
In upstream:
Thôi
Suggested by Clytie Siddall on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:5001 ../net-retriever.templates:1001
1120 of 1731 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anh Vu, Clytie Siddall, Ha-Duong Nguyen, Hai Lang, Lê Khắc Như, Lê Kiến Trúc, Lê Quốc Thái, Nguyen Duc Thanh, Nguyen Shane, Nguyen Vu Hung, Nguyễn Hải Nam, RadioActiveRice, The Classic Man, Thien Pham, Tran Anh Tuan, Tran Khai Hoang, Trần Hoài Nam, Trần Đức Nam, Viet Le, bautroibaola, buixuanduong1983, cc.haph, dani, haily, ngoc-hoang, sotacom, trinhduchung, yell0w, zeratulbk.