Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 1731 results
1.
Ubuntu installer main menu
Type: text
Description
:sl1:
Trình đơn chính của bộ cài đặt Ubuntu
Translated by Clytie Siddall on 2007-03-11
Reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-07-22
Located in ../main-menu.templates:1001
2.
Choose the next step in the install process:
Type: select
Description
:sl1:
Hãy chọn bước tiếp theo trong quá trình cài đặt:
Translated by ngoc-hoang on 2008-03-16
Reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2010-05-14
In upstream:
Hãy chọn bước kế tiếp trong tiến trình cài đặt:
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-11
Located in ../main-menu.templates:2001
3.
Installation step failed
Type: error
Description
:sl2:
Bước cài đặt bị lỗi
Translated by Clytie Siddall on 2008-02-20
Reviewed by Ngoc Van-Hong Vo on 2011-06-16
Located in ../main-menu.templates:3001
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
Type: error
Description
:sl2:
Một bước cài đặt không thành công. Bạn có thể thử chạy lại mục bị lỗi từ trình đơn, hoặc bỏ qua nó và chọn một tùy chọn khác. Bước cài đặt bị lỗi là : ${ITEM}
Translated and reviewed by ngoc-hoang on 2008-03-16
In upstream:
Một bước cài đặt không thành công. Bạn có thể thử chạy lại mục bị lỗi từ trình đơn, hoặc bỏ qua nó và chọn một điều khác. Bước cài đặt bị lỗi là : ${ITEM}
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-11
Located in ../main-menu.templates:3001
5.
Choose an installation step:
Type: select
Description
:sl2:
Hãy chọn một bước cài đặt:
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-17
Located in ../main-menu.templates:4001
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
Type: select
Description
:sl2:
Bước cài đặt này phụ thuộc vào một hoặc nhiều bước khác chưa được thực hiện.
Translated by Clytie Siddall on 2007-03-11
Reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-07-22
Located in ../main-menu.templates:4001
7.
critical
Type: select
Choices
:sl2:
rất quan trọng
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-10-03
In upstream:
tới hạn
Suggested by Clytie Siddall on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
8.
high
Type: select
Choices
:sl2:
cao
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
9.
medium
Type: select
Choices
:sl2:
vừa
Translated by Clytie Siddall on 2006-09-07
Reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-07-22
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
10.
low
Type: select
Choices
:sl2:
thấp
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
110 of 1731 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anh Vu, Clytie Siddall, Ha-Duong Nguyen, Hai Lang, Lê Khắc Như, Lê Kiến Trúc, Lê Quốc Thái, Nguyen Duc Thanh, Nguyen Shane, Nguyen Vu Hung, Nguyễn Hải Nam, RadioActiveRice, The Classic Man, Thien Pham, Tran Anh Tuan, Tran Khai Hoang, Trần Hoài Nam, Trần Đức Nam, Viet Le, bautroibaola, buixuanduong1983, cc.haph, dani, haily, ngoc-hoang, sotacom, trinhduchung, yell0w, zeratulbk.