Translations by Anh Vu

Anh Vu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 139 results
59.
Ready to install? Once you answer a few questions, the contents of the live CD can be installed on this computer so you can run the system at full speed and without the CD.
2007-06-19
Bạn đã sẵn sàng cài đặt? Sau khi bạn trả lời một số câu hỏi, nội dung của live CD sẽ được cài đặt trên máy tính này và bạn có thể chạy hệ thống ở tốc độ tối đa mà không cần CD.
63.
If you have Internet access, read the release notes for information on problems that may affect you.
2007-06-19
Nếu bạn có kết nối Internet, hãy đọc các chú ý về bản phát hành để biết thông tin về những vấn đề có thể ảnh hưởng tới bạn.
64.
Release Notes
2007-06-19
Chú ý về bản phát hành
66.
Select a city in your country and time zone. If the indicated current time is incorrect even after selecting the correct time zone, you can adjust it after rebooting into the installed system.
2007-06-19
Chọn một thành phố trong nước của bạn và múi giờ. Nếu giờ hiện tại không đúng sau khi bạn đã chỉnh múi giờ, bạn có thể chỉnh lại nó sau khi khởi động vào hệ thống đã được cài đặt.
83.
Migrate Documents and Settings
2007-06-19
Di chuyển tài liệu và thiết lập
85.
If you do not wish to import any accounts, select nothing and go to the next page.
2007-06-19
Nếu bạn không muốn nhập tài khoản nào thì đừng chọn gì hết và đi sang trang kế.
122.
Boot loader
2007-06-19
Chương trình hỗ trợ khởi động
129.
Installation is complete. You need to restart the computer in order to use the new installation. You can continue to use this live CD, although any changes you make or documents you save will not be preserved.
2007-06-19
Quá trình cài đặt đã hoàn tất. Bạn cần khởi động lại máy để có thể dùng bản cài đặt mới. Bạn có thể tiếp tục sử dụng live CD này, mặc dù các thay đổi mà bạn đã thực hiện hay các tài liệu bạn đã lưu sẽ không được lưu giữ.
131.
Language: ${LANGUAGE} Keyboard layout: ${KEYMAP} Name: ${FULLNAME} Login name: ${USERNAME} Location: ${LOCATION} Migration Assistant: ${MIGRATE}
2007-06-19
Ngôn ngữ: ${LANGUAGE} Kiểu bàn phím: ${KEYMAP} Tên: ${FULLNAME} Tên đăng nhập: ${USERNAME} Địa điểm: ${LOCATION} Trợ lý di cư: ${MIGRATE}
134.
Finding the distribution to copy...
2007-06-19
Đang tìm bản phát hành để chép...
139.
The installer encountered an error copying files to the hard disk:
2007-06-19
Chương trình cài đặt bị lỗi khi chép các tập tin vào đĩa cứng:
141.
Failed to copy files; faulty CD/DVD?
2007-06-19
Lỗi khi chép tập tin; do CD/DVD bị hư?
142.
This particular error is often due to a faulty CD/DVD disk or drive. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, or to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers).
2007-06-19
Lỗi này thường do đĩa hay ổ đĩa CD/DVD bị hư. Bạn có thể làm sạch đĩa, ghi đĩa khác dưới tốc độ thấp, hay làm sạch ổ đĩa CD/DVD bằng thiết bị lau ổ đĩa (có thể tìm thấy ở các cửa hàng điện tử).
143.
Failed to copy files; faulty hard disk?
2007-06-19
Lỗi không chép được tập tin; do đĩa cứng bị hư?
144.
This particular error is often due to a faulty hard disk. It may help to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2007-06-19
Lỗi này thường do ổ cứng bị hư. Bạn có thể kiểm tra ổ cứng có quá cũ và cần được thay thế không, hoặc là làm mát hệ thống.
145.
Failed to copy files; faulty CD/DVD or hard disk?
2007-06-19
Lỗi chép tập tin; do đĩa CD/DVD hoặc ổ cứng hư?
146.
This particular error is often due to a faulty CD/DVD disk or drive, or a faulty hard disk. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers), to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2007-06-19
Lỗi này thường do đĩa hay ổ đĩa CD/DVD hoặc ổ cứng bị hư. Bạn có thể làm sạch đĩa, ghi đĩa khác dưới tốc độ thấp, hay làm sạch ổ đĩa CD/DVD bằng thiết bị lau ổ đĩa (có thể tìm thấy ở các cửa hàng điện tử), kiểm tra ổ cứng có quá cũ và cần được thay thế không, hoặc là làm mát hệ thống.
150.
Configuring target system...
2007-06-19
Đang cấu hình hệ thống chỉ định...
154.
Configuring keyboard...
2007-06-19
Đang cấu hình bàn phím...
156.
Importing documents and settings...
2007-06-19
Đang nhập tài liệu và thiết lập...
181.
Would you like the installer to try to unmount these partitions again?
2007-06-19
Bạn có muốn chương trình cài đặt cố gỡ bỏ các phân vùng này lần nữa?
284.
. Arabic
2007-06-19
. Arabic
2007-06-19
. Arabic
2007-06-19
. Arabic
285.
# Armenian
2007-06-19
# Armenian
2007-06-19
# Armenian
2007-06-19
# Armenian
286.
# Cyrillic - KOI8-R and KOI8-U
2007-06-19
# Cyrillic - KOI8-R và KOI8-U
2007-06-19
# Cyrillic - KOI8-R và KOI8-U
2007-06-19
# Cyrillic - KOI8-R và KOI8-U
287.
# Cyrillic - non-Slavic languages
2007-06-19
# Cyrillic - ngôn ngữ không phải Slavic
2007-06-19
# Cyrillic - ngôn ngữ không phải Slavic
2007-06-19
# Cyrillic - ngôn ngữ không phải Slavic
288.
# Cyrillic - Slavic languages (also Bosnian and Serbian Latin)
2007-06-19
# Cyrillic - Ngôn ngữ Slavic (gồm Bosnian và Serbian Latin)
2007-06-19
# Cyrillic - Ngôn ngữ Slavic (gồm Bosnian và Serbian Latin)
2007-06-19
# Cyrillic - Ngôn ngữ Slavic (gồm Bosnian và Serbian Latin)
289.
. Ethiopic
2007-06-19
. Ethiopic
2007-06-19
. Ethiopic
2007-06-19
. Ethiopic
290.
# Georgian
2007-06-19
# Georgian
291.
# Greek
2007-06-19
# Hy Lạp
292.
# Hebrew
2007-06-19
# Do Thái
293.
# Lao
2007-06-19
# Lào
294.
# Latin1 and Latin5 - western Europe and Turkic languages
2007-06-19
# Latin1 and Latin5 - ngôn ngữ Tây Âu và Turkic
2007-06-19
# Latin1 and Latin5 - ngôn ngữ Tây Âu và Turkic
2007-06-19
# Latin1 and Latin5 - ngôn ngữ Tây Âu và Turkic
295.
# Latin2 - central Europe and Romanian
2007-06-19
# Latin2 - Trung Âu và Romanian
2007-06-19
# Latin2 - Trung Âu và Romanian
2007-06-19
# Latin2 - Trung Âu và Romanian
296.
# Latin3 and Latin8 - Chichewa; Esperanto; Irish; Maltese and Welsh
2007-06-19
# Latin3 and Latin8 - Chichewa; Esperanto; Irish; Maltese và Welsh