Translations by Dražen Odobašić

Dražen Odobašić has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

135 of 35 results
66.
Select a city in your country and time zone. If the indicated current time is incorrect even after selecting the correct time zone, you can adjust it after rebooting into the installed system.
2007-03-23
Odaberite grad i vremensku zonu u vašoj zemlji. Ukoliko je trenutno vrijeme pogrešno prikazano i nakon što ste odabrali ispravnu vremensku zonu, možete ga podesiti nakon ponovnog pokretanja sustava.
79.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2007-03-23
Program je pokrenut u načinu za ispravljanje pogrešaka. Nemojte koristiti vrijednu lozinku.
85.
If you do not wish to import any accounts, select nothing and go to the next page.
2007-03-23
Ukoliko ne želite uvesti korisničke račune, nemojte ništa odabrati i nastavite na sljedeću stranicu.
179.
The installer needs to commit changes to partition tables, but cannot do so because partitions on the following mount points could not be unmounted:
2007-03-23
Instalacijski program mora izvršiti promjene na particijskim tablicama, ali ne može zbog toga što se particije na sljedećim točkama montiranja ne mogu odmontirati.
180.
Please close any applications using these mount points.
2007-03-23
Zatvorite aplikacije koje koriste ove točke montiranja.
307.
Keyboard layout:
2007-03-04
Raspored tipkovnice:
308.
There are more than one keyboard layouts with the origin you selected. Please select the layout matching your keyboard.
2007-03-04
Postoji više od jednog rasporeda tipkovnice s izvorom koji ste odabrali. Odaberite raspored tipkovnice koji odgovara vašoj tipkovnici.
319.
Encoding on the console:
2007-03-04
Kodna stranica na konzoli:
320.
Virtual consoles in use:
2007-03-04
Virtualne konzole u upotrebi:
321.
Please enter a space delimited list of virtual consoles you use. The usual Unix filename wildcards are allowed (*, ? and [...]).
2007-03-04
Unesite listu razmakom odvojenih virtualnih konzola koje koristite. Dopušteni su uobičajeni Unix datotečni zamjenski znakovi (*, ? i [...]).
322.
If you are unsure, then use the default /dev/tty[1-6] which stands for six virtual consoles. If you use devfs, then enter /dev/vc/[1-6] instead.
2007-03-04
Ukoliko niste sigurni, onda upotrijebite uobičajeni /dev/tty[1-6] koji se odnosi na šest virualnih konzola. Ukoliko koristite devfs, onda unesite /dev/vc/[1-6].
323.
Caps Lock
2007-03-04
Caps Lock
324.
Right Alt
2007-03-04
Desni Alt
325.
Right Control
2007-03-04
Desni Control
326.
Right Shift
2007-03-04
Desni Shift
327.
Right Logo key
2007-03-04
Desna Logo tipka
329.
Alt+Shift
2007-03-04
Alt + Shift
330.
Control+Shift
2007-03-04
Control + Shift
331.
Shift+Caps Lock
2007-03-04
Shift + Caps Lock
332.
Control+Alt
2007-03-04
Control + Alt
333.
Both Shift keys together
2007-03-04
Obje Shift tipke zajedno
334.
Both Control keys together
2007-03-04
Obje Control tipke zajedno
335.
Both Alt keys together
2007-03-04
Obje Alt tipke zajedno
336.
Left Alt
2007-03-04
Lijevi Alt
337.
Left Control
2007-03-04
Lijevi Control
338.
Left Shift
2007-03-04
Lijevi Shift
339.
Left Logo key
2007-03-04
Lijeva Logo tipka
340.
No toggling
2007-03-04
Bez aktivacije/deaktivacije
343.
The most ergonomic choices seem to be the right Alt and the Caps Lock keys (in the later case use the combination Shift+Caps Lock for normal Caps toggle). Another popular choice is the Alt+Shift combination; notice however that in this case the combination Alt+Shift (or Control+Shift if you choose it) will lose its usual meaning in Emacs and other programs using it.
2007-03-04
Najergonomskiji izbori su desni Alt i Caps Lock tipke (u zadnjem slučaju koristite kombinaciju Shift+Caps Lock za izbor normalnog rada Caps Lock-a). Još jedan popularni izbor je kombinacija Alt+Shift; napomena u slučaju kombinacije Alt+Shift (ili Crtl+Shift ukoliko je odaberete) je da će ista izgubiti uobičajeno značenje u Emacs-u i drugim programima koji je koriste.
344.
Notice the listed keys are not present on all keyboards.
2007-03-04
Primjetite da se popisane tipke nemogu pronaći na svim tipkovnicama.
345.
No temporary switch
2007-03-04
Bez privremene sklopke
346.
Both Logo keys
2007-03-04
Obje Logo tipke
349.
If you don't like this feature, choose the option "No temporary switch".
2007-03-04
Ukoliko vam ne odgovara ova mogućnost, odaberite 'Bez privremene sklopke'
350.
No AltGr key
2007-03-04
Bez AltGr tipke
352.
With some of the keyboard layouts, AltGr is a modifier key used to input some characters, primarily ones that are unusual for the language of the keyboard layout, such as foreign currency symbols and accented letters. If a key has a third symbol on it (on the front vertical face or the bottom right of the key top, sometimes in a different colour), then AltGr is often the means of eliciting that symbol.
2007-03-04
Kod nekih rasporeda tipkovnice, AltGr je modifikacijska tipka koja se koristi za unos nekih znakova, prvenstveno onih koji nisu uobičajeni za jezik rasporeda tipkovnice, kao što su strani simboli za novčane jedinice i slova s naglascima. Ukoliko tipka ima treći simbol na sebi (na prednjoj uspravnoj strani ili donjem desnom kutu gornje površine, ponekad u drugoj boji), onda se često AltGr koristi za odabir tog simbola.