Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with Apport trunk series template apport.

1625 of 94 results
16.
Restart _Program
Khởi động lại _Chương trình
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-02
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:17
17.
The collected information is being sent to the bug tracking system. This might take a few minutes.
Thông tin thu thập được đang được gửi tới hệ thống kiểm soát lỗi. Công việc này có thể mất vài phút.
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-10-02
Located in ../kde/apport-kde.py:436 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:19 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-kde.py:436 ../gtk/apport-gtk.ui.h:19
18.
This will remove some large items from the report. These are very useful for developers to debug the problem, but might be too big for you to upload if you have a slow internet connection.
Lựa chọn này sẽ bỏ một vài mục lớn từ báo cáo. Những mục đó rất hữu ích cho nhà phát triển để tìm lỗi, nhưng có thể quá lớn khi bạn tải nó lên nếu bạn có đường truyền Internet chậm.
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-10-02
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:10
19.
Uploading problem information
Tải lên thông tin về vấn đề
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-02
Located in ../bin/apport-cli.py:267 ../kde/apport-kde.py:435 ../debian/tmp/usr/bin/apport-cli.py:267 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:17 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-kde.py:435 ../gtk/apport-gtk.ui.h:17
20.
You can help the developers to fix the package by reporting the problem.
Bạn có thể giúp những người phát triển sửa gói bằng cách báo cáo vấn đề.
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-02
Located in ../bin/apport-cli.py:165
21.
Your system might become unstable now and might need to be restarted.

You can help the developers to fix the problem by reporting it.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
22.
_Ignore future crashes of this program version
_Bỏ qua vấn đề của ứng dụng sau này
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-02
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:16
23.
_Report Problem...
_Báo cáo vấn đề...
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-02
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:14
24.
_Send Report
_Gửi báo cáo
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-02
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:2
25.
Report a malfunction to the developers
Báo cáo một trục trặc tới nhà phát triển
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-02
Located in ../gtk/apport-gtk.desktop.in.h:2 ../kde/apport-kde.desktop.in.h:2 ../kde/apport-kde-mime.desktop.in.h:2
1625 of 94 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lê Kiến Trúc, Ngoc Van-Hong Vo, Ngô Huy Hoàng, Phan Trọng Khanh, ngo hong cuong.