Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with Apport trunk series template apport.

1120 of 94 results
11.
If you were not doing anything confidential (entering passwords or other private information), you can help to improve the application by reporting the problem.
Nếu bạn đang không làm gì đó riêng tư (nhập mật khẩu hoặc thông tin riêng tư khác), bạn có thể giúp cải thiện ứng dụng bằng cách báo cáo vấn đề.
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-10-02
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:15 ../kde/apport-kde.py:197
12.
Information is being collected that may help the developers fix the problem you report.
Thông tin đang được thu thập, nó có thể giúp các nhà phát triển sửa vấn đề bạn báo cáo.
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-10-02
Located in ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:16 ../gtk/apport-gtk.ui.h:16
13.
Kernel problem
Lỗi nhân
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-02
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:18 ../kde/apport-kde.py:252
14.
Package problem
Lỗi gói
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-02
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:19
15.
Reduced report (slow Internet connection; %s)
Báo cáo ngắn gọn (kết nối Internet chậm; %s)
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-02
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:9 ../kde/apport-kde.py:308
16.
Restart _Program
Khởi động lại _Chương trình
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-02
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:17
17.
The collected information is being sent to the bug tracking system. This might take a few minutes.
Thông tin thu thập được đang được gửi tới hệ thống kiểm soát lỗi. Công việc này có thể mất vài phút.
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-10-02
Located in ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:19 ../gtk/apport-gtk.ui.h:19 ../kde/apport-kde.py:436 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-kde.py:436
18.
This will remove some large items from the report. These are very useful for developers to debug the problem, but might be too big for you to upload if you have a slow internet connection.
Lựa chọn này sẽ bỏ một vài mục lớn từ báo cáo. Những mục đó rất hữu ích cho nhà phát triển để tìm lỗi, nhưng có thể quá lớn khi bạn tải nó lên nếu bạn có đường truyền Internet chậm.
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-10-02
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:10
19.
Uploading problem information
Tải lên thông tin về vấn đề
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-02
Located in ../debian/tmp/usr/bin/apport-cli.py:267 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:17 ../gtk/apport-gtk.ui.h:17 ../kde/apport-kde.py:435 ../bin/apport-cli.py:267 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-kde.py:435
20.
You can help the developers to fix the package by reporting the problem.
Bạn có thể giúp những người phát triển sửa gói bằng cách báo cáo vấn đề.
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-02
Located in ../bin/apport-cli.py:165
1120 of 94 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lê Kiến Trúc, Ngoc Van-Hong Vo, Ngô Huy Hoàng, Phan Trọng Khanh, ngo hong cuong.